Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Bk 116/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-09

i rehabilitację, remont i naprawę maszyn rolniczych, pilny remont domu itp. Ośrodek Pomocy Społecznej w W. od marca 2016 r. odmawia mu natomiast jakiejkolwiek pomocy społecznej...
z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania pomocy społecznej., Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy za organem, że w zaistniałym...

II SA/Po 453/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-26

Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a.), strona, która skarży działanie organów administracji publicznej z zakresu pomocy i opieki społecznej...
, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przedmiotowa sprawa dotyczy szeroko rozumianej pomocy społecznej. W konsekwencji strona...

I SA/Ol 645/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-13

na ubóstwo i zagrożenie egzystencji, gdyż uzyskuje dochód ze świadczenia rentowego, aktywnie prowadzi działalność gospodarczą i nie korzysta ze środków z pomocy społecznej...
tego do jego dyspozycji pozostaje kwota ok. 820,16 zł miesięcznie. Z kolei z pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]' z 4.03.2020 r. wynika, że skarżący nie korzysta...

II SA/Łd 650/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-04

, które miało zastąpić instytucję zasiłku stałego z ustawy o pomocy społecznej. Celem świadczenia pielęgnacyjnego jest udzielenie materialnego wsparcia osobom...
od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącej M. W. i nakazuje wypłacić powyższą kwotę adwokatowi M. R. z funduszu Skarbu Państwa...

I GSK 1446/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

zobowiązaną do ich poniesienia, co może w przyszłości doprowadzić do konieczności skorzystania przez skarżącą z pomocy społecznej, a więc środków publicznych. Naruszenie...
egzekucyjne w związku z nieopłaceniem składek ZUS i wystawił tytuły wykonawcze obejmujące zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okresy VII-XII 2014r. i III...

I SA/Ol 631/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-11-20

swoje potrzeby życiowe jak również opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości '[...]'zł miesięcznie, dzięki pomocy członków rodziny. Obecnie nie pracuje...
, jednakże jak wskazał, nie pobiera żadnych świadczeń dla osób bezrobotnych lub świadczeń pomocy społecznej. Jednocześnie zobowiązany w dniu '[...]'r. wskazał, że Spółki...

I SA/Łd 516/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-24

Pomocy Społecznej' (§ 1 pkt 1). Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.671.156,57 zł netto powiększone o podatek VAT zgodnie...

I SA/Lu 117/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-03

gospodarstwa domowego, nie ma innych zobowiązań oraz nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Organ odwoławczy stwierdził, że sytuacja życiowo-materialna skarżącego jest trudna...
. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę [...]zł ([...]), w tym podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...

II SA/Wa 1985/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-30

J.J. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W.K. na postanowienie Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] października 2017 r...
zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...

I SA/Ol 772/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

tytułów wykonawczych wierzyciela: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec nieopłaconych składek ZUS. Z kolei własne tytuły NUS wystawił na zaległości spółki w podatku...
w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (k. 36-39 teczki akt NUS) wynika, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień...
1   Następne >   3