Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 1176/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

nr [...], zlokalizowane na spornej nieruchomości. Nieruchomość ta służy jednocześnie do realizacji zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w istniejącej tam Placówce Opiekuńczo...
- Wychowawczej w [...], prowadzącej działalność w zakresie pomocy społecznej. Status prawny tejże Placówki uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2012 r., a więc 3 lata po wejściu...

I SA/Wa 463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-31

. 872 ze zm.). Wojewoda podniósł fakt, że przedmiotowe nieruchomości stanowiły własność Skarbu Państwa i znajdowały się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w S...
odpisem z księgi wieczystej KW Nr [...] właścicielem przedmiotowych nieruchomości był Skarb Państwa. Pozostawały one w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w S., który został...

I SA/Wa 2286/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

Domu Pomocy Społecznej w Z., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr [...],[...],[...] objętych księgą wieczystą nr KW [...]., Pismem z dnia 1 kwietnia 2010 r. A. B...
[...] stwierdził nieodpłatne nabycie z dniem 1 stycznia 1999r. przez Powiat [...] własności mienia Skarbu Państwa, znajdującego się we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Z., w skład...

I OSK 2323/16 - Wyrok NSA z 2018-08-02

z mocy prawa przez Powiat [...] mienia Skarbu Państwa, będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w [...], w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana położona...
, będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w [...], w skład którego wchodzi część działki ewidencyjnej nr [...], położonej w jednostce ewidencyjnej [...], obręb...

W 5/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-04-29

zdrowia, pomocy społecznej i instytucji kultury, obiektów związanych z działalnością tych placówek na rzecz gminy. Z chwilą przekazania gminie określonych zadań jako zadań...
opieki społecznej i ośrodków opiekuńczych;, 2. zakładów opieki zdrowotnej z wyłączeniem specjalistycznych zakładów opieki zdrowotnej;, 3. instytucji kultury, wpisanych...

I SA/Wa 621/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-10

w ewidencji gruntów Gm. [...] obręb [...] nr działki [...]. Twierdzenia skarżącego, iż budynek szkoły powstała z inicjatywy Społecznego Komitetu [...] i przy pomocy...
Miernik (spr.) Protokolant Anna Jurak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2008 r. sprawy ze skargi Społecznego Komitetu [....] w W. na decyzję Ministra...

I OSK 1118/17 - Wyrok NSA z 2019-09-05

społeczny lub słuszny interes strony może prowadzić do uchylenia lub zmiany decyzji. Natomiast w przypadku gdy ustawodawca w sposób sztywny i bezwarunkowy narzuca...
przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony., Skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosły P. S.A. z siedzibą...

I SA/Wa 2223/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

. [...] w [...] pozostawała we władaniu publicznoprawnym, czego dowodem są: odśnieżanie drogi, usuwanie pokrywy śnieżnej za pomocą pługa przymocowanego do samochodu Star...
, posypywanie piasku i soli na nawierzchnię drogi za pomocą siewki przymocowanej do ciągnika, jak również pielęgnacja terenów zielonych, w tym wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych...

IV SA/Wa 960/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

Społecznej decyzją z dnia [...] sierpnia 2003r. stwierdził jego nieważność w części dotyczącej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność J. H. Wnioskodawcy wykazali swój...
oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 163, poz. 1349 ze zm.), jako że przedmiotem sprawy...

I SA/Wa 2340/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' wydziałom zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 194) - nieruchomości i pozostały majątek spółdzielni zdrowia...
i opieki społecznej prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 194). Zmiana stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości dokonana w tym szczególnym trybie nastąpiła...
1   Następne >   +2   4