Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Ol 553/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-30

. art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że świadczenie z pomocy społecznej przyznane w formie decyzji...
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, której przedmiotem jest realizacja przez zleceniobiorcę (skarżącego) świadczeń w naturze przyznanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

II OKW 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-21

obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów...
wyborczego dotyczące utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej, co skutkowało pozostawieniem skargi bez rozpoznania, podczas...

II OKW 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-23

. trzy odrębne obwody głosowania (nr 7 w Domu Pomocy Społecznej, nr 8 w [...] Spółka z o. o. w K., Szpitalu '[...]' i nr 9 w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym...
Kodeksu wyborczego na postanowienie komisarza wyborczego m.in. dotyczące utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej...

II SA/Bk 728/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-28

gminy i miasta (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w A., A. Placówek Kultury, Szkoły Podstawowej Nr [...] w A., C. w A.), oraz spółek: W. Sp. z o.o. w A. (spółka ze 100...
Pomocy Społecznej w A., A. Placówek Kultury, Szkoły Podstawowej Nr [...] w A., C. w A.), oraz spółek: W. Sp. z o.o. w A. (spółka ze 100% udziałem Gminy Miasta...

II SA/Po 879/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

sprawie. Dla przykładu warto wskazać na sytuację, w których radny prowadzący działalność handlowo-usługową zawarł z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej umowę...

II OKW 26/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-15

wniesienia skargi. Za dopuszczalne bowiem należy uznać zarówno jej złożenie w formie tradycyjnej - papierowej, jak i w formie dokumentu elektronicznego - za pomocą...
się do rozstrzygnięcia organu wyborczego i wynika z nieaktualnego obecnie brzmienia komentowanego przepisu - przyp. NSA). W interesie społecznym jest zatem, aby rozstrzygnięcie...

II OKW 5/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-08

skarga wyborców powiatu średzkiego. E-mail przesyłający skargę nie posiadał żadnej treści, w tym nie miał również tematu., Komisarz za pomocą Centralnego Rejestru Wyborców...
do komentarza do art. 420). W interesie społecznym jest aby rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało wydane z zachowaniem zasady szybkości postępowania...

II SA/Po 878/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-17

do wykonania określonych w ofercie prac budowlanych na rzecz przedszkola gminnego, przy ogromnym zapotrzebowaniu rynku na usługi budowlane, była w rzeczywistości pomocą...
stwierdził, że nie kwestionuje faktu, iż za wykonane prace jego firma otrzymała wynagrodzenie, jednak podkreślił, że 'gdyby nie aspekt społeczny sprawy', to nie składałby oferty...

II OKW 1/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-19

skargi. Za dopuszczalne bowiem należy uznać zarówno jej złożenie w formie tradycyjnej - papierowej, jak i w formie dokumentu elektronicznego - za pomocą platformy ePUAP...
z nieaktualnego obecnie brzmienia komentowanego przepisu - przyp. NSA). W interesie społecznym jest zatem, aby rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało...

II SA/Ke 619/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-17

pozostawałby z gminą w takiej relacji ekonomiczno - prawnej, która w społecznym odbiorze mogłaby rodzić chociażby wątpliwości co do przejrzystości w zakresie finansowania zadań...
, jakich i przy pomocy jakiego rodzaju maszyn i urządzeń rolniczych dokonywać zabiegów agrotechnicznych, podejmuje także decyzje o terminie zbioru plonów, itp. (zob. np. wyroki...