Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

I OSK 549/13 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Interwencyjnego 'P.' w W., utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu powołał się na ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazując...
w podeszłym wieku, przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym. W tym miejscu Minister powołał się na przepis art. 48 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym schronisko...

IV SA/Wa 1504/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, tj. nie przekazywał dodatkowych informacji dla dyrektorów placówek opiekuńczych, żłobków, przedszkoli, placówek pomocy społecznej o wskazanym ograniczeniu długotrwałego...
pomocy społecznej o wskazanym ograniczeniu długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń...

II GSK 360/19 - Wyrok NSA z 2019-08-28

wydatków budżetowych, np. na zasiłki dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja, w której zapłata należności spowoduje...
konieczność uciekania się do środków pomocy społecznej przez zobowiązanego pozbawionego wskutek tego środków do zaspokojenia potrzeb materialnych., W ocenie Sądu I instancji...

VII SA/Wa 184/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

, nie uzyskują wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, o dzieło, wynajmu, nie pobierają emerytur i rent, nie otrzymują wsparcia z pomocy społecznej ani nie pobierają dopłat...
się także sytuacja, w której np. w przypadku spłaty zaległości podatkowych zaszłaby konieczność korzystania przez podatnika z pomocy społecznej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Gl 413/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-24

, w szczególności dla realizacji podstawowych potrzeb bytowych osób zobowiązanych i ich rodzin, czy też - w konsekwencji z koniecznością sięgania po pomoc społeczną...
dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja, w której zapłata zaległych należności spowoduje konieczność uciekania...

I SA/Bd 563/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-09

zobowiązanych i ich rodzin, czy też - w konsekwencji z koniecznością sięgania po pomoc społeczną., Natomiast w interesie publicznym leży też, aby dłużnicy publicznoprawni...
budżetowych wymaga jednakże jednoczesnego rozważenia ewentualnych wydatków budżetowych, np. na zasiłki dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy...

III SA/Po 731/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-30

podstawowych potrzeb bytowych osób zobowiązanych i ich rodzin, czy też - w konsekwencji z koniecznością sięgania po pomoc społeczną., Natomiast dobrem, które mieści...
społeczną. Nie może bowiem powstać taka sytuacja, w której zapłata zaległych należności spowoduje konieczność uciekania się do środków pomocy społecznej przez zobowiązanego...

III SA/Gl 790/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-02

od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli to odstąpienie:, 1) nie stanowi pomocy publicznej albo, 2) stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie...
, udzieloną z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, albo, 3) stanowi pomoc publiczną spełniającą warunki określone...

III SA/Gl 115/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-12

z koniecznością sięgania po pomoc społeczną. Natomiast w interesie publicznym leży też, aby dłużnicy publicznoprawni przestrzegali przepisów prawa, w tym ustawy o finansach...
ewentualnych wydatków budżetowych, np. na zasiłki dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja, w której zapłata zaległych...

II GSK 2557/14 - Wyrok NSA z 2016-04-27

, czy też - w konsekwencji, z koniecznością sięgania po pomoc społeczną. W świetle okoliczności niniejszej sprawy wynikających ze zgromadzonego materiału dowodowego organy obu...
np. na zasiłki dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną (wyrok NSA z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt II GSK 794/13). Na gruncie niniejszej sprawy organy trafnie uznały, że możliwości...
1   Następne >   +2   +5   +10   39