Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

II SA/Kr 3/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-06

nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie...
o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne...

I SA/Wr 871/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-24

znaczy tyle co poddać analizie językowej każdy wyraz wyrażenia interpretowanej normy prawnej i tą drogą, przy ewentualnej pomocy innych rodzajów wykładni, ustalić...
znaleźć zastosowanie w określonych dziedzinach gospodarki narodowej i życia społecznego. Opisana treść przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o jednostkach badawczych wskazuje wprost...

FPS 1/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-29

tego urządzenia od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /t.j. Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 ze zm./, jako pomocy naukowej...
procesowe, jakie przynależą stronie i dlatego doręcza mu się decyzję zapadłą w sprawie. Zgodnie z art. 31 Kpa podmiotem tym może być organizacja społeczna...

I SA/Wa 1874/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

w W. przy ulicy [...], tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście...
wnioskodawcy, dotyczą bardzo zróżnicowanej materii, w skład Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki wchodzą eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki, praktykę społeczną...