Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Lu 322/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

, sąsiaduje budynek należący do Domu Pomocy Społecznej 'S. '. Połowę pomieszczeń obiektu wynajmowała firma E.-R. Sp. z o.o., której prezesem jest A. K., utrzymująca zwierzęta...
w pierwszej instancji wykazało, iż potencjalnych źródeł skąd mogły pochodzić zlewki było co najmniej trzy, tj. z własnej kuchni, Domu Pomocy Społecznej 'S.' w R., Zakładu Karnego...

II SA/Gd 702/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

dokumentów - kara 13 000 zł oraz 2. utrudnienie przeprowadzenia kontroli urzędowej przez nieudzielenie niezbędnej pomocy w jej przeprowadzeniu - kara 2 000 zł., Uzasadniając...
przeprowadzenia urzędowych kontroli poprzez uchylanie się od udzielenia pomocy: notorycznym brakiem osoby upoważnionej podczas każdej z trzech kolejnych kontroli...

II SA/Wr 504/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-28

interes społeczny., Dalej skarżący podnieśli, że organ drugiej instancji błędnie nie uwzględnił zarzutów naruszenia uchybień procedury, wskutek czego postępowania...
w ust. 1, wskazuje, że kara winna być wymierzona w zależności od rodzaju tych naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa produktów...

II SA/Wr 505/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-28

podmiot nie może być dwukrotnie karany administracyjnie za ten sam czyn na podstawie tej samej normy prawnej albo norm chroniących ten sam interes społeczny, Dalej skarżący...
tych naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Skarżący wskazali, że z uwagi na to, że natychmiast...

II OSK 1477/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

, a także uwzględnił rodzaj naruszeń, stopień społecznej szkodliwości czynu oraz wziął pod uwagę wyjaśnienia strony w sprawie., Odwołanie od powyższej decyzji złożyła spółka...
, proporcjonalności i działania odstraszającego kar pieniężnych oraz rodzaj naruszeń, stopień społecznej szkodliwości czynu oraz wzięcia pod uwagę wyjaśnień stron w sprawie...

II SA/Sz 433/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-02

społeczny., Na wyżej opisaną decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyła Sp. z o.o. wnosząc o jej zmianę lub uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego...
skarmianych nią zwierząt., Zdaniem spółki organ winien za pomocą badań weterynaryjnych ustalić u których zwierząt występują niezgodności mogące wpływać na możliwość obrotu...

VIII SA/Wa 801/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-29

, by ukarać skarżącego i chyba tylko taki był cel kontroli., Reasumując skarżący stwierdził, iż stopień społecznej szkodliwości uchybień, które zostały stwierdzone...
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei wysokość kar pieniężnych za ww. naruszenia,, w zależności od rodzaju tych naruszeń, społecznej szkodliwości czynu...

II SA/Ol 23/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-06

na rynku spożywczym udzielają wszelkiej pomocy niezbędnej w celu zagwarantowania przeprowadzania urzędowych kontroli przez właściwy organ, w szczególności: zapewniają dostęp...
określa minister właściwy do spraw rolnictwa w drodze, różnicując je w zależności od rodzaju naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia...

II OSK 622/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

stanowić samodzielną podstawę do odmowy wszczęcia postępowania z żądania organizacji społecznej. Odmowa taka mogła nastąpić gdyby organ doszedł do wniosku, że wszczęcie...
postępowania nie jest uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i że nie przemawia za tym interes społeczny (art. 31 § 1 K.p.a.), co organ wykluczył. Tym samym organy obu...

II SA/Lu 500/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-27

Administracyjnego w Lublinie) wynagrodzenie w kwocie 295, 20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...
administracyjnych, przy czym Sąd nie może opierać tej kontroli na kryterium słuszności lub sprawiedliwości społecznej. Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna...
1   Następne >   +2   4