Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

I OZ 304/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-29

Ogólnoadministracyjnej zażalenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 października 2010 r...
., sygn. akt IV SO/Wr 12/10 w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. grzywny w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi...

II SA/Lu 589/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

do organu stosowne wezwanie z dnia [...] kwietnia 2014 r., W odpowiedzi na skargę Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w N. - działając z upoważnienia Wójta Gminy N. - wniósł...
już Wójtowi Gminy N. grzywnę za niewykonanie wyroku z dnia 4 czerwca 2003 r. zapadłego w sprawie II SAB/Lu 80/02. Grzywna ta została uiszczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej...

II SA/Lu 587/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

, że skierował do organu stosowne wezwanie z dnia [...] kwietnia 2014 r., W odpowiedzi na skargę Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w N. - działając z upoważnienia Wójta Gminy N...
Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej - zobowiązał ww. organ do wydania w terminie 1 miesiąca od doręczenia odpisu wyroku orzeczeń...

II SA/Lu 588/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

, że skierował do organu stosowne wezwanie z dnia [...] kwietnia 2014 r., W odpowiedzi na skargę Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w N. - działając z upoważnienia Wójta Gminy N...
Pomocy Społecznej w N., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga zasługuje na uwzględnienie., W niniejszej sprawie poza sporem pozostaje, że prawomocnym...

II SO/Gd 11/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-10-29

sprawy z wniosku K. O. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w przedmiocie...
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r...

II SO/Ke 8/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-12-18

niejawnym sprawy z wniosku Polskiej [...] w Warszawie o wymierzenie Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi...
Społecznej [...] grzywnę w wysokości 400 (czterysta) złotych, 2. zasądzić od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej [...] na rzecz Polskiej [...] w Warszawie kwotę 580 (pięćset...

I OSK 426/05 - Wyrok NSA z 2005-11-25

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt IV SA/Gl 545/04 w sprawie ze skargi Ireny S. w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w G...
, oddalił skargę Ireny S. w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w G. grzywny w związku z bezczynnością organu w sprawie o zasiłek stały...

II GZ 292/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-31

. postanowieniem z dnia 15 grudnia 2010 r. sygn. akt III SO/Kr 3/10 oddalił wniosek J. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w K., Sąd...
sierpnia 2009 r. Za pismem z dnia 31 sierpnia 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. przekazało wyrok sądu wraz z aktami sprawy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

III OZ 50/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-10

w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach...
Pomocy Społecznej w [...] za nieprzekazanie w terminie skargi w sprawie udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy postanawia: oddalić...

III SAB/Kr 50/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-20

Protokolant Magdalena Karcz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2013 r. sprawy ze skargi R. M. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie bezczynności...
r., a przekazanej następnie przez Sąd organowi, za pismem z dnia 26 czerwca 2012 r., [...]), skarżący R. M. zarzucił bezczynność Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   25