Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 705/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-30

społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, tym samym nie przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie., W uzasadnieniu...
nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. Jest to niezasadne, ponieważ dom pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12...

I SAB/Wa 412/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-19

. Podnosiło również, iż na tempo rozstrzygania spraw, miała wpływ bardzo znaczne obciążenie organu sprawami z zakresu pomocy społecznej, w tym sprawami dotyczącymi świadczeń...
- związane przede wszystkim (poza skomplikowaną materia w jakiej organ orzekał) ze znacznym wpływem nowej kategorii spraw z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej...

I SAB/Wa 175/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

wskazało, że rozpoznaje w pierwszej kolejności sprawy z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, dodatki...

IV SA 1097/97 - Wyrok NSA z 1998-04-02

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. gruntów nieruchomości położonej w W. przy ul. T., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podano, co następuje:, Z akt sprawy wynika...
ten przestał działać. Zgodnie z przepisem art. 2 i 3 wym. ustawy zadania i majątek Państwowego Zakładu E. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych., Zakład Ubezpieczeń...

I OPS 3/22 - Uchwała NSA z 2024-01-11

jej uprawnienie do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej, jeżeli wydanie decyzji doprowadziło do 'skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym'. Pojęcie interesu społecznego...
warszawskich wartościami istotnymi z punktu widzenia społecznego jest między innymi zaspokajanie przez gminę potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Z uwagi na powyższe...

I SA/Wa 606/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-26

poszczególne części terenu objęte konkretnym przeznaczeniem, to rozpoznając sprawę organ powinien przy pomocy innych środków (np. opinii biegłego) ustalić te linie...
. 308). W planie tym nieruchomość przy ul. [...] przeznaczona była pod budynki i urządzenia użyteczności publicznej oraz budownictwo społeczne, place publiczne, parki...

I SA/Wa 277/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-09

publicznej, współżycia społecznego lub dla przedstawicielstw dyplomatycznych', a w ramach tego celu część nieruchomości hip. [...] 'wyłączona była z zabudowy, przeznaczona...
z podziałem na tereny mieszkaniowe z uwzględnieniem budownictwa społecznego, tereny przeznaczone pod budynki i urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności na cele...

I OSK 79/09 - Wyrok NSA z 2009-10-29

społecznej najpierw odbierając własność, a w wyniku wydanego przez Sąd wyroku, ograniczając możliwość dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zdaniem autora skargi...
uwzględnienia interesu społecznego i słusznego interesu obywateli., Zarzut skargi kasacyjnej sprowadza się do podważenia prawidłowości zastosowania art. 156 § 2 k.p.a....

I SA/Wa 1376/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-14

[...] przy ul. [...] jest przeznaczony na zespoły mieszkaniowe budownictwa społecznego., Ministerstwo Gospodarki Komunalnej decyzją nr [...] z dnia [...] października 1951 r...
przy ul. [...] przeznaczony został w planie zagospodarowania przestrzennego pod zespoły mieszkaniowe budownictwa społecznego, natomiast obowiązujące w dacie wydania decyzji...

I SA/Wa 35/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

prawa, a za jej zmianą przemawia interes społeczny, a przede wszystkim słuszny interes wnioskodawczyni. Podkreślono również, że zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie...
jako bezprzedmiotowe. W uzasadnieniu Wojewoda wskazał, że za uchyleniem decyzji z dnia [...] października 2001r. nie przemawia ani interes społeczny, ani słuszny interes strony...
1   Następne >   +2   5