Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 1196/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych...
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach...

II SA/Op 284/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-20

społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych...
społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej...

II SA/Sz 980/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

, zawarte w ustawach niepodatkowych, zwłaszcza w ustawach o pomocy społecznej., W świetle prawa podatkowego, zły stan zdrowia, brak środków finansowych nie spowodowany...
gminnym. Skarżąca również jest beneficjentem budżetu gminy poprzez korzystanie z instytucji gminnych, oświaty, kultury, pomocy społecznej, inwestycji miejskich, transportu...

II SA/Gl 1241/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-14

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej., Natomiast w pozostałym zakresie, zarówno...
lub jednoosobowych spółek gminnych, którym gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem społecznych...

II SA/Op 370/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-18

zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości, położonej w [...] przy ul. [...] przeznaczonej na prowadzenie świadczeń pomocy społecznej. Uchwała została...

II SA/Op 82/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-25

pochówku osób samotnych, nad którymi sprawował opiekę Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z terenu Gminy Ozimek lub organizacje charytatywne...

II SA/Go 464/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-28

ustawach regulujących zasady i tryb udzielania pomocy społecznej osobom o najniższych dochodach oraz regulujących zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych (por. wyrok...
wniosków o najem lokali zawierany na czas oznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej; 6) zasady postępowania w stosunku...

II SA/Bk 324/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-08-07

, pozostaje w sprzeczności z rozwiązaniami przyjmowanymi w innych ustawach regulujących zasady i tryb udzielania pomocy społecznej osobom o najniższych dochodach...
potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Pozostaje również w sprzeczności z rozwiązaniami przyjmowanymi w innych ustawach regulujących zasady przyznawania pomocy...

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-30

niejawnym wniosku M. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skarg Z. N., W. P., M. W., J. K., J. B., J...
zarządu - postanawia - odmówić przyznania wnioskodawczyni prawa pomocy. Skarżąca M. W. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych...

I SA/Wa 987/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Dalej wskazał, że decyzja...
, że żądanie strony (zmiany decyzji) jest słuszne i zasługuje na społeczną akceptację '. Przywołał też wyrok NSA z dnia 18 października 2007 r., sygn. akt II OSK 1406/06...
1   Następne >   +2   6