Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

OPK 19/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-10-25

, prokuratora prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Renaty Ewy O. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia 16 listopada 1998 r. (...) w przedmiocie...
Kolegium rozpatrującego odwołanie Renaty O. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia 16 listopada 1998 r. W uzasadnieniu uchwały podniesiono, że R...

II SA/Wa 51/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-21

§ 1 pkt 30 uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r...
przebywała pod wskazanym adresem, czy też była osobą niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Po 188/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-05

, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...
z pomocy społecznej., W § 2 zaskarżonej uchwały rada ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy...

I SA/Ke 366/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-31

, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej...
, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 ze zm.) lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r...

I SA/Ke 604/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-11

dochodu w postaci emerytury, nie korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W.. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest płatna miesięcznie w kwocie...
pomocy społecznej., Zestawiając sytuację majątkową skarżącej z wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem terminowego regulowania...

K 25/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-03

umowy między najemcą a 'opiekunem', jeśli nawet formalnie nie zwalniało władzy publicznej z obowiązku świadczenia pomocy społecznej najemcy w razie takiej potrzeby...
, sposób ich wykonywania przez obie strony, stopień rzeczywistego odciążenia służb i funduszy pomocy społeczne przez 'opiekuna' etc., Po drugie, ocena z punktu widzenia zasad...

II SA/Wa 2287/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), przez osobę bezdomną rozumie się osobę...
(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W dniu [...] grudnia 2011 r. T.B. wystąpił...

I OSK 2795/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

i oświadczeń organ ustalił, że wnioskodawca nie jest osobą bezdomną, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, w chwili rozstrzygania mieszka bowiem w lokalu...
do treści art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), przez osobę bezdomną rozumie się osobę...

IV SA/Po 87/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-25

. U. z 2000r. nr 12 poz. 136 ze zm.), która to ustawa wprowadziła definicję osoby bezdomnej do ustawy z 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm...
12.03.2004 r. - tj. Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362) o pomocy społecznej co jak już wspomniano wyżej jest niedopuszczalne i narusza prawo., Mając zatem na uwadze...

VIII SA/Wa 195/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-18

uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   7