Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I OW 113/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

ze zm.- dalej:'p.p.s.a.') o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem R. - Z., a Prezydentem Miasta G. o udzielenie pomocy społecznej R. T., obecnie...
, że Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. działający z upoważnienia Prezydenta G. przesłał wniosek R. T. z dnia [...].04.2019r. Kierownikowi Ośrodka Pomocy...

II SA/Rz 200/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-21

, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w G. oraz część działki nr [..]/16 o pow. 29.0527 ha pozostającej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki...
Dom Pomocy Społecznej oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Sanatorium w G., w które zostało przekształcone Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze. Zarząd...

III SA/Łd 188/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-12

i nie posiada prawa do zasiłku. P. K. nie korzysta ze świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R., Z załączonego do wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. oświadczenia o stanie...
nie pobiera żadnych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ., W świetle powyższej sytuacji niedopuszczalne jest twierdzenie organu I instancji, że oddając bezpłatnie...

II SA/Bk 28/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-16

działalności gospodarczej, polegającej zwłaszcza na świadczeniu usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Zaś stosownie do § 4 ust. 1 pkt 1 statutu Fundusz...
, na rzecz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w W. Uchwała ta została zmienioną uchwałą nr [...] z dnia [...] października 2016 r., a zmiana dotyczyła...

II GZ 30/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

oraz art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.). Nie oznacza to jednak, że tak ustalona wysokość dochodu z gospodarstwa...
) i uiszczony wpis od skargi w kwocie 50 zł, nieobjętej przyznanym prawem pomocy. Sąd uznał za nieudowodnioną przez skarżącego wysokość utraconego zarobku wskutek stawiennictwa...

II SA/Bd 693/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-02

., poz. 749 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] spółki S. w O. o umorzenie całości opłaty rocznej za 2011 r., w ramach pomocy de minimis, przysługującej...
rocznej za 2011 r. w kwocie [...] zł, w ramach pomocy de minimis, przysługującej Województwu [...] od spółki S. w O. z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji...

I SA/Wa 227/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-19

o pomocy społecznej i nie wynika z nich, jaki faktycznie dochód uzyskują skarżący., Należy zwrócić uwagę, że dochód z ha przeliczeniowych określony jest ustawą, natomiast art...
Z. zwrócił się do Urzędu Skarbowego w P. oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w P. o udzielenie informacji o wysokości dochodu wnioskodawców., Zakład Ubezpieczeń...

II SA/Bd 694/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-02

2014 r. [...] sp. z o. o. w O. o umorzenie całości opłaty rocznej za 2014 r., w ramach pomocy de minimis, przysługującej Województwu [...] z tytułu wyłączenia gruntów...
rolnych z produkcji, naliczonej na podstawie decyzji Starosty [...] z dnia[...], orzekł o odmowie umorzenia opłaty rocznej za 2014 r. w kwocie 186.855,09 zł, w ramach pomocy...

II SA/Bd 695/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-02

również spółką) odmówił umorzenia opłaty rocznej za 2012 r. w kwocie 200.070,88 zł w ramach pomocy de minimis, przysługującej Województwu [...] od S. C. P. sp. z o.o. w O. z tytułu...
., w ramach pomocy de minimis, przysługującej Województwu [...] z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, naliczonej na podstawie decyzji Starosty T. z dnia...

II SA/Bd 696/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-02

zwana również spółką) odmówił umorzenia opłaty rocznej za 2013 r. w kwocie 182.473,64 zł w ramach pomocy de minimis, przysługującej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu od S. C...
opłaty rocznej za 2013 r., w ramach pomocy de minimis, przysługującej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, naliczonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   14