Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II SA/Bk 410/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-20

o wymeldowanie H. W. z pobytu stałego w lokalu położonym w Ł. przy ul. [...]. W ww. zawiadomieniu wskazano, że H. W. przebywa w Domu Pomocy Społecznej w T., a lokal...
. W. (w piśmie z [...] grudnia 2018 r. zaoferowała bowiem Burmistrzowi Ł. lokal przy ul. [...]w Ł. w zamian za dopłatę do pobytu w Domu Pomocy Społecznej w T., gdzie została...

III SA/Lu 805/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-19

. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Obecnie C. K. swoje życie koncentruje w Domu Pomocy Społecznej 'K...
społecznej, gdzie zameldowany jest na pobyt czasowy, do dnia [...] listopada 2014 r. Dodał, że nie wyprowadził się dobrowolnie, lecz z uwagi na to, że potrzebował pomocy...

III SA/Kr 1604/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-25

., został on umieszczony w Domu Pomocy Społecznej przy ul. [...] w K. Organ I instancji powołał art. 35 ustawy o ewidencji ludności i wyjaśnił wynikające z tego przepisu...
dowodowego zebranego w sprawie wynika, że K. O. został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej, pomimo braku jego zgody, w związku ze wskazanym wyżej postanowieniem Sądu...

II SA/Go 381/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. Uzasadnienie., Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2009 r. M.P. zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa...
do zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności córki - P.P.., Decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznał M.P....

IV SA/Wr 477/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-27

z dnia 11 kwietnia 2006r., sygn. akt RIIINs 136/06, zezwalającego ówczesnemu kuratorowi R. K. - M. K. na umieszczenie go w domu pomocy społecznej., W dniu 1 kwietnia 2009r...
. zeznania do protokołu złożyła T. M., która oświadczyła, iż jest pracownikiem socjalnym Domu Pomocy Społecznej przy ul. [...] we W. i została upoważniona przez Z. K...

V SA 1917/01 - Wyrok NSA z 2002-02-19

Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 'N.-P.' w W.-M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 15 kwietnia...
na wniosek Domu Pomocy Społecznej 'N.-P.' w W. W budynku DPS 'N.-P.' usytuowany jest m.in. lokal nr 3, stanowiący własność powiatową. 'Niegdyś' lokal miał charakter mieszkania...

III SA/Gd 270/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-04

o zameldowaniu w Domu Pomocy Społecznej w L. przeszkadza wnioskującemu w uzyskaniu wyczekiwanego przez lat 10 mieszkania socjalnego w L., gdzie zainteresowany zawsze mieszkał...
Pomocy Społecznej w L., a od dnia 4 kwietnia 2007 r. był w tym Domu zameldowany na pobyt stały, w tym czasie nie był ubezwłasnowolniony i osobiście wyraził zgodę...

III SA/Lu 530/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-20

., Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek...
stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną., Przesłanką zwolnienia nie jest więc ocena zdolności do poniesienia opłaty dokonywana przez organ ewidencyjny...

III SA/Po 496/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-17

także z innych gałęzi prawa i innych ustaw niż objęte niniejszym postępowaniem. Otóż zgodnie z treścią art.53 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. - O pomocy społecznej (Dz. U Nr 64...
przepisu stanowi-mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia...

II SA/Rz 197/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-24

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. W., w oparciu o art. 163 k.p.a. w zw. z art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r...
w nim, że decyzja została jej doręczona do rąk własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w S. W. w dniu [...].11.2003 r. Wcześniej decyzji z 27.08.2003 r. ani ona...
1   Następne >   +2   +5   +10   52