Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

I OSK 617/17 - Wyrok NSA z 2019-01-24

). Sam fakt umieszczenia go w domu pomocy społecznej postanowieniem Sądu Rejonowego w [...] z dnia [...] lutego 2001 r. niczego w tym zakresie nie zmienił. Dopiero...
. S. w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w [...], sygn. akt [...] - w tym celu zwrócenia się do tego Sądu o nadesłanie akt ww. sprawy...

II SA/Rz 862/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

. z o. o. pojazdów mechanicznych,, 4. wskazania, czy korzysta ze wsparcia pomocy społecznej,, 5. przedłożenia wyciągów z rachunków bankowych swoich i Spółki za okres od, 1...
i jego rodziny jest na tyle zła, że nie są oni pokryć nawet niezbędnych kosztów utrzymania, to skarżący winien skorzystać z pomocy społecznej, jak też zarejestrować się jako osoba...

II SA/Rz 1114/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-27

w art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a. Wyciąg ten zawiera także pozycję w postaci kwoty 183 zł jako uzyskanej tytułem świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek rodzinny i świadczenie...
opiekuńcze). Tymczasem w złożonym wniosku skarżący oświadczył, że nie korzysta z pomocy społecznej., Powyższe świadczy jednoznacznie o tym, że zawarte we wniosku...

II SA/Gl 781/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-08

[...] (w 1999r. leczył się [...] w Szpitalu [...], a następnie przebywał w Domu Pomocy Społecznej)., Wniosek M. S. złożony został po terminie wskazanym w art. 73 ust. 4 ustawy...
zgromadzonego materiału dowodowego, a zwłaszcza dokumentację z której wynikało ubezwłasnowolnienie P. S. oraz fakt, iż trafił on do Domu Pomocy Społecznej z uwagi...

II SA/Rz 1186/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-29

do pracy wynoszącej 1297 zł netto. Nie korzysta z pomocy społecznej., Rozpoznając wniosek zważono, co następuje:, Wniosek skarżącego dotyczy zwolnienia od kosztów sądowych...
niejawnym wniosku M. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...

II GSK 501/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

, w której organizacja społeczna za pomocą jedynie ogólnikowych stwierdzeń stara się wykazać potrzebę wzięcia udziału w postępowaniu, przerzucając tym samym na organ...
: 'k.p.a.' - przesłanek dopuszczalności występowania organizacji społecznej z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego a więc ustalenie, czy żądanie wszczęcia...

II GSK 519/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

sytuacji, w której organizacja społeczna za pomocą jedynie ogólnikowych stwierdzeń stara się wykazać potrzebę wzięcia udziału w postępowaniu, przerzucając tym samym na organ...
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), dalej: 'k.p.a.' - przesłanek dopuszczalności występowania organizacji społecznej...

II SA/Ol 631/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-16

., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w G', o wymiarach 1,50m x 2,00m i powierzchni 3,00m2 (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 6,00m2, gdyż reklama...
Spółdzielczy w O. Punkt Kasowy w G., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .z siedzibą w G.', o wymiarach 1,50m x 2,00m i powierzchni całkowitej 6,00m2, w okresie od dnia 21...

II SA/Go 83/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-25

jednoczesnego rozważenia ewentualnych wydatków budżetowych, np. na zasiłki dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja...
, w której zaplata zaległych należności spowoduje konieczność uciekania się do środków pomocy społecznej przez zobowiązanego pozbawionego wskutek tego środków...

II SA/Ol 593/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-09

realizowane przez powiat, tj. edukacja publiczna, zdrowie, pomoc społeczna, co oznacza, że w przedmiotowej sprawie ciężar rozwoju sieci telekomunikacyjnej, a więc jeden cel...
urządzeń telekomunikacyjnych w pasach dróg publicznych. W ocenie organu I instancji, za zmianą decyzji nie przemawia też słuszny interes społeczny, gdyż we wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   98