Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony

II SA/Ol 829/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-17

') wnioskiem z dnia 26 września 2017 r. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]' (dalej: jako 'organ pierwszej instancji') z wnioskiem o udzielenie informacji...
o dostępie do informacji publicznej, zaś kierownik ośrodka pomocy społecznej należy do grupy podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2011 r...

IV SA/Wr 249/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-04

Ośrodka Pomocy Społecznej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...
od wydanej decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w T. z dnia [...] Nr [...] odmawiającej udostępnienia informacji publicznej postanowiono utrzymać w mocy zaskarżoną...

II SAB/Kr 16/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-14

WSA Tadeusz Kiełkowski po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej...
Społecznej o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:, 1. Czy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliła odpowiedzi...

II SAB/Wa 118/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-23

Pomocy Społecznej w [...] na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1...
. stwierdza, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] dopuściła się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącego Związku Zawodowego Pracowników Gminnego Ośrodka...

II SAB/Gd 132/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-23

Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie...
w obszarze oświaty oraz pomocy społecznej, oczywiście z poszanowaniem praw do prywatności osób fizycznych,, 2. danych dotyczących ilości wydanych decyzji w zakresie Karty dużej...

II SA/Wa 323/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-10

Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję Kierownik...
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku Związku [...] w [...] z dnia [...] sierpnia 2018 r. decyzją z dnia [...] października 2018 r. nr [...], na podstawie...

I OSK 1067/19 - Wyrok NSA z 2020-06-18

. 40 ust. 2 i 3 w związku z art. 39 ust. 1 i 2 art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769), 'u.p.s.' - odmówił...
żaden przepis ustawy o pomocy społecznej nie stanowi, aby pomoc udzielana w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej ściśle odpowiadała wysokości poniesionej szkody...

II SAB/Bk 159/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-30

o przesłanie decyzji wydanych w 2017 r. na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Wniosek został podpisany 'M. W.'., Dnia [...] sierpnia 2021 r. Urząd...
Miejski przekazał ten wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w G.. W odpowiedzi Inspektor OPS w G. w [...] sierpnia 2021 r. zwrócił się do skarżącej wskazując, że 'z wysłanego...

II SAB/Sz 34/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-20

. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej zobowiązać Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do rozpatrzenia wniosku J. K...
. wniósł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] cztery podania (oznaczone kolejno jako podanie nr 1, podanie nr 2, podanie nr 3 i podanie nr 4) w sprawie...

II SAB/Łd 169/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-04

roku sprawy ze skargi J. G. na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza...
, że bezczynność organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa: 2. oddala skargę w pozostałej części; 3. zasądza od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. na rzecz J...
1   Następne >   +2   +5   +10   100