Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol

II SA/Bk 185/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-06-06

prawnego. Wskazała, że interes ten wywodzi z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1508, dalej: 'u.p.s.'), zaś polega...
sporządzenia uzasadnienia oraz jego doręczenia stronom., Jak wynika z akt postępowania administracyjnego, beneficjentem świadczeń z pomocy społecznej, w tym zasiłku stałego...

II SA/Sz 1384/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-23

statutowych tej organizacji, w tym także w szczególności w pkt 3 statutu (wspieranie i inicjowanie działań z zakresu: dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej...
tego nie wypełnia także wspieranie i inicjowanie działań z zakresu: dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu i turystyki., Organ...

VI SA/Wa 1824/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

społecznym, a nie w partykularnym interesie Kasy Krajowej. Skarżąca wskazała, że dąży do zapewnienia jak największej skuteczności udzielanej przez nią pomocy stabilizacyjnej...
uprawnień obywateli i organizacji grupujących obywateli (por. K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus...

VI SA/Wa 1826/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

obywateli i organizacji grupujących obywateli (por. K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus 2003, nr 27...
o dopuszczenie jej, jako organizacji społecznej, do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do funduszy własnych SKOK [...] kwoty...

VI SA/Wa 1823/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus 2003, nr 27, s. 28-36, Kraków). Aktywne zaangażowanie organizacji społecznych...
w następującym stanie sprawy., Kasa Krajowa pismem z dnia [...] stycznia 2016 r. wystąpiła do KNF z wnioskiem o dopuszczenie jej, jako organizacji społecznej, do udziału...

VI SA/Wa 1825/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

obywateli i organizacji grupujących obywateli (por. K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus 2003...
jej, jako organizacji społecznej, do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do funduszy własnych SKOK [...] kwoty dodatkowej...

VI SA/Wa 1827/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-09

społecznym, a nie w partykularnym interesie Kasy Krajowej. Skarżąca wskazała, że dąży do zapewnienia jak największej skuteczności udzielanej przez nią pomocy stabilizacyjnej...
uprawnień obywateli i organizacji grupujących obywateli (por. K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus...

VI SA/Wa 1101/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-09

i pomocy społecznej oraz dobroczynności. W ocenie F. niniejsze postępowanie, jako przeważające kwestię dopuszczalności w określonych warunkach likwidacji aptek, dotyczy...
i pomocy społecznej oraz dobroczynności. Zdaniem Sądu ww. zapisy § 2 Statutu nie uzasadniają dopuszczenia F. do udziału w niniejszym postępowaniu, którego przedmiotem...

VI SA/Wa 642/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej, Casus 2003, nr 27, s. 28). Aktywne zaangażowanie organizacji społecznych w rozstrzyganie spraw...
o dopuszczenie jej, jako organizacji społecznej, do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustanowienia zarządcy komisarycznego w SKOK, prowadzonym na podstawie art...

VI SA/Wa 354/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii (pkt 6), udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków (pkt 7...
Ministra Zdrowia z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach strony oddala skargę w całości...
1   Następne >   +2   +5   10