Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

IV SA/Wa 827/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym...
o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy i obejmuje m.in. sprawy pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje...

II SA/Lu 443/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-10

art. 22 pkt 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), dalej 'u.p.s.', zalecenia pokontrolne Wojewody...
świadków;, 6) zwrócenia się o wydanie opinii biegłych i specjalistów z zakresu pomocy społecznej., Stosownie zaś do art. 128 u.p.s. - wojewoda w wyniku przeprowadzonych...

I SA/Gd 1235/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-13

, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej...
, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013., poz. 182 ze zm.). Podstawę do zmiany w wymienionym zakresie stanowił wyrok...

I SA/Bk 46/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-17

pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W związku z powyższym Rada Miasta B. uchwałą...
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy...

IV SA/Wa 1429/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

szpitalnych i całodobowych: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną;, 9) dla dziennych placówek pomocy społecznej - 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną i 10 litrów na jednego...
'. Nadto - należało wyodrębnić pewien rodzaj nieruchomości, który różni się w sposób zasadniczy, pomimo wspólnej nazwy 'placówki pomocy społecznej'. Są bowiem placówki...

I SA/Gd 1528/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-09

dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)., Powyższy przepis stanowi o kompetencjach rady gminy w zakresie ustanawiania zwolnień...

I SA/Gl 397/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-17

poinformowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B., iż strona od kilkunastu lat nie przebywa pod adresem: B. ul. [...]. W ostatnim okresie zamieszkuje natomiast...
. [...] zaprzecza pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.z dnia 23 czerwca 2016 r. Otóż z załączonych do niego dokumentów wynika, że strona wraz z A. K. co najmniej...

I SA/Po 154/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-17

, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej...
, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r...

I SA/Po 221/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-17

do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Mocą ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1793), art. 6k ust. 4 otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym rada...
, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1...

VIII SA/Wa 320/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-29

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.). Przepis ten przed datą 1 lutego 2015 r...
jedynie możliwość zwolnienia z opłaty w całości lub w części gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   12