Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

V SA/Wa 1339/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-19

świadczenia. Płatnik nie korzysta także z pomocy opieki społecznej, gdyż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w K. odmówił mu udzielenia pomocy społecznej z uwagi...
nie ma uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca nie korzysta także z pomocy z opieki społecznej, gdyż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w K. dwukrotnie odmówił...

III SA/Kr 1407/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-22

organu pierwszej instancji. Pismem z dnia 28 lutego 2013 r. K. K. wystąpił do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o umorzenie zobowiązań wobec funduszu...
instancji znajduje się również pismo z dnia 28 lutego 2013 r. kierowane m.in. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatytułowane jako 'zgłoszenie udziału w sprawach...

I SA/Ol 606/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-20

na podstawie informacji otrzymanych od Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Skarbowego ustalono, że w okresie od grudnia 2012r. do grudnia 2013r...
. podatnik był zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku. W latach 2013-2014 nie korzystał z pomocy finansowej w Ośrodku Pomocy Społecznej. Tymczasem z danych...

I GZ 81/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

czy skarżący bądź jego rodzina, czy poszczególni jej członkowie korzystali w wymienionym okresie ze świadczeń pomocy społecznej (rodzaj, wysokość), otrzymywali świadczenia rodzinne...
/Go 409/06 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. K. - Firma Handlowa...

III SA/Lu 510/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-24

pracy o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie, itp.). Natomiast Sądowi nie jest znany status materialny skarżącej...

V SA/Wa 1693/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

, czy też - w konsekwencji - z koniecznością sięgania po pomoc społeczną. Pojęcie 'ważny interes przewoźnika' należy interpretować analogicznie do 'ważnego interesu podatnika', o jakim...
niezastosowanie polegające na uznaniu, że możliwość odstąpienia od nałożenia kary stanowi pomoc udzielaną przez Państwo, a w niniejszej sprawie nie występuje ważny interes przewoźnika...

I SA/Ol 240/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

2006. Z informacji uzyskanych od strony i przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, że pobierał w 2014 zasiłek w okresie od 01-01-2014r. do 31-10-2014r...
i za przemyt w dniu 5-12-2015r. 4200 sztuk papierosów., Z informacji uzyskanych od skarżącego i przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, że skarżący pobierał...

U 4/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-01-21

, bowiem sprowadza się do udzielenia pomocy inwalidom w nabyciu samochodów z importu do ich własnego użytku. Samochody eksploatowane przez inwalidów I i II grupy oraz grupy III...
z dysfunkcjami kończyn dolnych - są przez różne przepisy prawa uznawane za swoistą pomoc ułatwiającą życie i umożliwiające pracę zarobkową. Inwalidzi uzyskują możliwości nabycia...

V SA/Wa 1286/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

, w szczególności dla realizacji podstawowych potrzeb bytowych osób zobowiązanych i ich rodzin, czy też - w konsekwencji z koniecznością sięgania po pomoc społeczną. Natomiast...
obejmujące:, a) imię i nazwisko albo nazwę,, b) adres zamieszkania albo siedziby;, 2) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego przewoźnik...

II SA/Wa 539/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-12

, (Dz. U. Nr 52, poz. 343, ze zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1551), art. 3 ust. 1 i 2...
powyższego przepisu czy to za pomocą wykładni językowej, czy też przy użyciu wykładni celowościowej, w ten sposób, iż ustawodawca objął tym przepisem dowolny czas...
1   Następne >   +2   +5   +10   70