Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

I OSK 571/11 - Wyrok NSA z 2011-09-06

ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Pismem z dnia [...] 2009.r. R.S. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z prośbą...
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) daje podstawę do odmowy przyznania pomocy. Dlatego odmówiono R.S. przyznania zasiłku celowego...

II OSK 1162/20 - Wyrok NSA z 2020-09-09

zamienny obejmujący przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku przy ul. [...] we Wrocławiu na Dom Pomocy Społecznej i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót...
m.in. domy opieki i pomocy społecznej oraz domy rencisty. Z analizy przełożonego projektu wynika, że przedmiotowa inwestycja polega w istocie na wykonaniu obiektu hotelowego...

II SA/Lu 824/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-24

organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 18/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie; II. przyznać...
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wykonania wyroku w sprawie II SAB/Lu 18/02. Wyrokiem tym Sąd zobowiązał Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...

II SA/Wr 803/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-04

budynku przy ul. [...][...] we [...] na Dom Pomocy Społecznej i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, sprostowanej postanowieniem nr [...] z dnia [...] maja...
., przedmiotu inwestycji - zmiana funkcji obiektu z Domu Pomocy Społecznej na obiekt hotelarski z przeznaczeniem na pobyt długookresowy dla osób starszych z nieograniczoną...

II SA/Lu 346/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-19

bez wymaganego pozwolenia na budowę., Zgodnie z oświadczeniem pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obiekt został ustawiony na ww. działce przez Urząd Gminy w 2000 r...
sprawie podstawę do uznania Gminy Głusk za inwestora przedmiotowego obiektu budowlanego dało oświadczenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk spisane...

II SA/Lu 217/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia rozbudowy i remontu Domu Pomocy Społecznej przy ul. K. w L. wraz z przebudową komunikacji wewnętrznej do stanu...
na bezpieczne użytkowanie budynku, w tym stołówki., Odwołanie wniósł A. D., będący pensjonariuszem tego Domu Pomocy Społecznej, który podnosił, że wykucie w dachu otworów młotem...

IV SA/Po 1048/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

jak i męża właścicielki wynika, że zgłosili pod przedmiotowym adresem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie między innymi 'Pomocy społecznej z zakwaterowaniem...
opieki bądź dom pomocy społecznej, który dla swego funkcjonowania wymaga spełnienia pewnych szczególnych warunków, uregulowanych w przepisach szczególnych...

II SA/Gd 766/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-26

wojewody na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, a obowiązek jego przedstawienia przewidziany jest w art. 67 ust. 2 pkt 3 c ustawy o pomocy społecznej...
do uzyskania zezwolenia wojewody jest - stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 3 c ustawy o pomocy społecznej- przedstawienie przez podmiot o nie występujący zaświadczenia właściwego...

VII SA/Wa 593/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

Jadwiga Smołucha (spr.), Protokolant ref. staż. Kamil Mazański, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2019 r. sprawy ze skargi Ośrodka Pomocy Społecznej...
oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. zasądza od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] kwotę 680 zł...

II SA/Go 47/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-19

Gminie, pozwolenia na obniżenie poziomu posadowienia części fundamentu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na działce nr [...]., Powyższe rozstrzygnięcie zostało...
poziomu posadowienia części fundamentu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dz. nr [...]., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...] Starosta odmówił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100