Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

V SA/Wa 368/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

2010 r. po przeprowadzeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w O. postępowania kontrolnego w zakresie struktury organizacyjnej ośrodka, kwalifikacji kadr i realizacji...
zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm...

II GSK 174/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

. w części dotyczącej postanowienia § 1 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4, dotyczącego zmniejszenia w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r. w dziale 852 'Pomoc społeczna...
', rozdziale 85217 'Regionalne ośrodki pomocy społecznej' wydatków bieżących bezpośrednich na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej w kwocie 10.000 zł...

V SA/Wa 337/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

spraw oraz kwalifikowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w C. osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w roku 2010 do przyznania świadczeń w formie zasiłków...
. o numerze [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. działając z upoważnienia Wójta, przyznała pomoc w formie zasiłków celowych do 100 tys. zł na łączną kwotę 223...

V SA/Wa 2561/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

o wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (dalej: umowa o wsparcie). Umowa ta została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...
pomiędzy stronami umowy o wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Organy orzekające w swoich rozstrzygnięciach nie odniosły się do wyżej wskazanych...

II SA/Wr 731/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-07

lub z Pomocy Społecznej. Nie wyjaśnił także precyzyjnie jakiej ostatecznie wartości i rodzaju są obligacje, które uzyskał w wyniku spadkobrania (we wstępnym wniosku wskazywał...
niejawnym wniosku Z. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi Z. N. w przedmiocie wezwania do dobrowolnego dokonania zapłaty należności...

V SA/Wa 2955/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-14

podatkowych., Organ wyjaśnił, że w wyniku kontroli przeprowadzonej od 8 lutego do 9 marca 2007 r. przez Oddział [...] PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w J...
i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2012r. nr [...] w przedmiocie nakazu zwrotu wypłaconych środków pieniężnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...

I SA/Rz 895/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-11

., W niniejszej sprawie dotacje zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych - art. 7 ust. 1...
Konstytucji), zgodnie z którą wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym...

I SA/Rz 647/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-08

: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony zdrowia; kultury oraz ochrony zabytków; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; modernizacji terenów...
lub porozumienia;, 4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;, 5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego...

I SA/Kr 824/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-11-05

z ustawy o systemie oświaty, z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o ochronie przeciwpożarowej itp., Zdaniem Kolegium, należy także zważyć na inne implikacje sytuacji...

I SA/Rz 400/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-19

75818 'Rezerwy ogólne i celowe' § 4810 'Rezerwy' i zwiększył wydatki w formie dotacji w Dziale 852 'Pomoc społeczna' o kwotę 57000zł, w Dziale 854 'Edukacyjna opieka...
1   Następne >   +2   +5   7