Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II SA/Lu 1003/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

Społecznej z dnia [...] r. znak: [...]. Decyzją z dnia [...] września 2005 r. ([...]) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej [...] odmówił E.W. świadczenia pielęgnacyjnego...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy...

I SA/Gd 1435/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-26

przychodu przez podmiot gospodarczy nie uwzględniono:, 1. darowizny na cele pomocy społecznej w wysokości 1.000.000,- st. zł /na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy/,, 2...
/w kwocie 5.000.000,- st. zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /14.820.800,- st. zł/ oraz wydatki mieszkaniowe w wysokości 484.035.000,- st. zł., Jako kosztu uzyskania...

III SA/Kr 1104/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-11-28

administracji zobowiązane będą do dokładnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, przy pomocy wszelkich przewidzianych prawem narzędzi procesowych, w szczególności...

VI SA/Wa 556/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

na interes społeczny, udział w postępowaniu Kasy Krajowej jest uzasadniony skoro razem z KNF sprawuje kontrolę na kasami., Pismem z [...] sierpnia 2014 r. KNF wezwała Kasę...
statutu Kasy Krajowej, przepisów ustawy o skok oraz k.p.a., KNF stwierdziła, że Kasa Krajowa jest organizacją społeczną w rozumieniu art. 31 k.p.a. Aby jednak była uprawniona...

VI SA/Wa 555/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

na interes społeczny, udział w postępowaniu Kasy Krajowej jest uzasadniony skoro razem z KNF sprawuje kontrolę na kasami., Pismem z [...] sierpnia 2014 r. KNF wezwała Kasę...
statutu Kasy Krajowej, przepisów ustawy o skok oraz k.p.a., KNF stwierdziła, że Kasa Krajowa jest organizacją społeczną w rozumieniu art. 31 k.p.a....

VI SA/Wa 554/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

na interes społeczny, udział w postępowaniu Kasy Krajowej jest uzasadniony skoro razem z KNF sprawuje kontrolę na kasami., Pismem z dnia [...] września 2014 r. KNF wezwała Kasę...
się do zapisów statutu Kasy Krajowej, przepisów ustawy o skok oraz k.p.a., KNF stwierdziła, że Kasa Krajowa jest organizacją społeczną w rozumieniu art. 31 k.p.a....

III SA/Wr 534/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-05

emerytalno-rentowemu, strona przedłożyła zaświadczenie nr [...] z dnia [...] lutego 2005 r., wystawione przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...
. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm...

FPS 7/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-08-25

publicznych z woli państwa, realizującego określone cele gospodarcze. Pomoc ta ma swój wymiar społeczny i ekonomiczny, co jednak samo przez się nie może rodzić skutków...
organu odwoławczego wynika z nich, iż odbiorcami pomocy z budżetu państwa nie były banki lecz kredytobiorcy. Środki przyznane na dopłaty do odsetek od tego rodzaju kredytów...

K 4/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-06-27

konstytucyjnych, ustanawiający zasadę demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej., TK wielokrotnie w dotychczasowym orzecznictwie prezentował stanowisko...
zasadą sprawiedliwości społecznej art. 18 ust. 2 ustawy. Przepis ten należy stosować z uwzględnieniem zasady wyrażonej w art. 18 ust. 1 ustawy. Ugoda bankowa powinna...

III ARN 39/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-06-23

(...) w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości...
., Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie (...) odrzucił skargę. W uzasadnieniu postępowania stwierdził, że udzielenie pomocy...
1   Następne >   3