Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

I SA/Bd 621/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-10-14

zaświadczył, że pobiera w różnych formach liczne świadczenia z gminnego ośrodka pomocy społecznej. Skarżący oszacował miesięczny koszt utrzymania rodziny na kwotę 3500 zł...
wniosku K.D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia...

VII SA/Wa 910/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

majątkowych pośrednictwo O.Z.Z. jest obowiązkowe (k. 13-14)., Według [...], pola eksploatacji 'nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację...
wskazał, że [...] (PIKE) wniosła o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu wskazując cele statutowe i interes społeczny. Wskazała, że reprezentuje i chroni interesy...

VII SA/Wa 911/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

społeczny tj. reprezentację i ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zawierają umowy z OZZ. Jej udział pozwoli organowi zapoznać...
odtwarzanie; 9) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawanie za pośrednictwem satelity; 10) reemitowanie; 11...

VII SA/Wa 1292/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

) wyświetlanie,, h) wystawianie,, i) użyczenie i najem,, j) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,, k) nadanie za pośrednictwem...
;, 6) najem;, 7) wyświetlanie;, 8) publiczne odtwarzanie;, 9) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawanie...

VI SA/Wa 1784/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym:, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział [...] (dalej 'wnioskodawca') pismem z dnia 16 października 2014 r., znak...
rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli (pismo z dnia 23 lipca 2012 r.)., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział [...] wyjaśnił, że w wyniku kontroli przeprowadzonej...

I SA 623/95 - Wyrok NSA z 1996-03-27

/ wprowadzenie do obrotu, d/ publiczne odtwarzanie, chyba że jest ono dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, e/ najem, f/ dzierżawa, g/ nadawanie, chyba...
że jest ono dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza., Na podstawie art. 107 par. 4 Kpa organ odstąpił od uzasadnienia decyzji., Pismem z dnia 28 lutego...

I SA/Wa 73/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego wynikało ze statutowych celów Izby [...], która nawet w interesie społecznym nie może działać w sposób nieograniczony, lecz zawężony...
r. dopuszczona do udziału w niniejszym postępowaniu (art. 31 kpa), jako organizacja społeczna w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 5 kpa. Kwestie dopuszczenia innych organizacji...

VI SA/Wa 119/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca...
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne., Zatem system teleinformatyczny jest systemem opierającym się na przekazie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Należy...

III RN 133/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej'., W sensie...
, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej...

VI SA/Wa 777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-17

społecznego i słusznego interesu obywateli, ponieważ art. 255 ust. 4 pwp jest przepisem zawierającym objętą nim pełną regulację wykluczającą możliwość uzupełniającego...
jest realizowane za pomocą siłownika hydraulicznego. Pracą siłownika steruje rozdzielacz - sterownik umieszczony w kabinie.' Nie można wobec tego stwierdzić, że wskazana...
1   Następne >   2