Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

II SA/Wa 241/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-18

się wskazał, co prawda, przepisy ustawy o pomocy społecznej - art. 101 pkt 1 i 101 pkt 3, ale nie odniósł ich do stanu faktycznego sprawy., - M. B. w ogóle nie odniósł...
, że 'Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach GENERALNIE nie był właściwy do rozstrzygnięcia w tej sprawie - art. 101 pkt 1 ustawy o pomocy...

VI SA/Wa 1267/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

i w oparciu o którą sporządziła skargę do sądu administracyjnego, mianowicie fakt, iż w dokumentacji będącej podstawą wydania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
korzystnej dla J. Z. decyzji ostatecznej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 23 listopada 2009 r., Nr ZR/676/09, wydanej z upoważnienia...

VI SA/Wa 667/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-14

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w [...] wraz zakresem obowiązków, jak również opinii o charakterze i jakości podejmowanych w ramach zatrudnienia...
Sprawiedliwości wskazał, że po zdanym egzaminie sędziowskim skarżący pracował na stanowisku inspektora w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W ocenie organu czynności...

VIII SA/Wa 380/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-17

rozróżnia przypadki wykonywania przez osoby przystępujące do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata...
bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz urzędów organów władzy publicznej, w którym to przypadku, unormowanym przepisem art. 66 ust. 2 pkt 4 Prawa...

VI SA/Wa 327/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

zakwestionowanym pytaniem przez odwołującego się było pytanie nr 100, które brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego...
przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią nieumyślnego przestępstwa lub wykroczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych:, A. nie może dochodzić od sprawcy zwrotu wypłaconego...

VI SA/Wa 431/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

opinię prawną'. Opis zadania nie wskazywał daty udzielania pomocy prawnej i z tego powodu można było, zdaniem Komisji, przyjąć, że udzielenie pomocy prawnej następuje...
w okresie 30 dni od doręczenia decyzji, ale także można było przyjąć, że udzielenie pomocy prawnej następuje w dniu pisania egzaminu., Ta kwestia...

VI SA/Wa 2683/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

, ochrony własności intelektualnej, z kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz z prawa spółek handlowych, czyli ponownie nie zaliczył roku szkoleniowego...
złożył do Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydziału Adwokatury, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej skargę...

VI SA/Wa 414/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

cywilnego, jeżeli protokół posiedzenia jawnego został sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, zapis dźwięku:, A. podlega sprostowaniu według takich samych...
odpowiedzi “B'., W odwołaniu skarżący podniósł, że z zestawienia treści podanych jako podstawa do udzielenia odpowiedzi przepisów wynika, że protokół jest sporządzany za pomocą...

II GSK 285/12 - Wyrok NSA z 2012-08-16

, korzystanie z pomocy w postaci własnych komentarzy, tekstów aktów prawnych i orzecznictwa, jednakowe warunki korzystania z programu Lex i stanowisk komputerowych. Sąd...
. 139 k.p.a., jest tylko taka decyzja organu odwoławczego, przy pomocy której organ ten uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka...

II GSK 83/11 - Wyrok NSA z 2011-12-14

prawniczego) do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu adwokata, a więc świadczenia pomocy prawnej jak najwyższej jakości. Z tego też punktu...
skarbowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   16