Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

IV SA/Po 804/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-01

. a nadto decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] w punkcie 1 (pierwszym) jedynie w tej części w której nie orzeczono o zasiłku...
instancji a decyzja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] może być wykonana w całości. /-/I.Kucznerowicz /-/M.Dybowski...

II SA/Gl 780/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-23

zagrożenie ze strony grupy przestępczej, w skład której mają wchodzić pracownicy wymiaru sprawiedliwości, Policji, pomocy społecznej i inni nie zasługują na uwzględnienie...
też wyeliminowana z życia społecznego, rodzinnego i zawodowego., Decyzją Nr [...] z dnia [...] r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w B., działając na podstawie art. 4 ust. 1...

II SA/Po 633/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-10

jej podpisów na 8 czystych kartach A-4, dotyczących otrzymania pomocy żywnościowej z Zarządu Powiatowego [...] Komitetu Pomocy Społecznej w T. (dalej: Zarząd Powiatowy PKPS w T...
, ale także dla innych osób i dobra publicznego. Organ odwoławczy stwierdził, że w interesie społecznym jest, aby zmiana imienia następowała wyłącznie w przypadku...

II SA/Ke 334/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-13

:, Pismem z dnia 17.10.2012r., skierowanym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, A. N wniosła o ustalenie prawa do zasiłku: rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego...
P.p.s.a. W tym zakresie wskazano, że z dniem 1.01.2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19.08.2011r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom...

II SA/Po 248/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-23

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212), art. 5 ust. 1, art. 3 pkt 1 i 2, art. 4, art. 5 ust. 1...
, poz. 992 z późn. zm., dalej jako 'u.ś.r.') oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach...

II SA/Op 116/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-14

, którym się posługuje, jak i nazwisko rodowe przypominają jej o traumatycznych przeżyciach związanych z przemocą rodzinną. W toku postępowania ustalono w Ośrodku Pomocy Społecznej...
imion i nazwisk jest wartością prawnie chronioną. Imię i nazwisko, z uwagi na spełniane funkcje w życiu jednostki, rodziny i grup społecznych oraz ich trwałość...

II OSK 1298/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

, w której funkcjonują rodzice jednopłciowi stanowi w Polsce nadal swoiste novum wobec tradycyjnego wzorca stosunków społecznych'. Otóż, zdaniem Naczelnego Sądu...
z tym przepisem Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej...

II SA/Gl 1129/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-15

społecznym, jeżeli jest to zgodnie z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży...
pomocy., Po rozpoznaniu odwołania, Wojewoda Śląski wymienioną na wstępie decyzją z [...] r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Wojewoda wskazał, że w toku...

III SA/Łd 768/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-08

20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego...
w polskim porządku prawnym i społecznym z imieniem., M.K.R. odwołał się od decyzji organu administracji I instancji. Podniósł, że wskazane przez niego powody zmiany...

II SAB/Po 51/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-07

są w narzędzia umożliwiające weryfikację i wysoki stopień uprawdopodobnienia tożsamości wnoszącego poprzez wykorzystanie bazy danych PESEL, bez konieczności korzystania z pomocy...
postępowania w sposób budzący zaufanie do organów - poprzez nieuzasadnione skorzystanie z pomocy prawnej i niezałatwienie sprawy zgodnie z wnioskiem strony z użyciem...
1   Następne >   3