Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 2721/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

prawnych A. P. i J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...]. z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej...
skierowania D. S. do Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji [...] w [...]., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie...

II SA/Rz 803/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-11

2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania J.Ł. do domu pomocy społecznej, w pkt 2 skierował J.Ł. do domu pomocy społecznej najbliższego względem miejsca zamieszkania...
2018 r. nr [...] działający z upoważnienia Starosty [...] Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w R. postanowił umieścić J.Ł. w Domu Pomocy Społecznej dla osób...

OPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-16

Sprawa o opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 31 b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998...
nr 64 poz. 414 ze zm./ jest rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ właściwy w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Naczelny Sąd...

II SA/Łd 441/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-20

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Miasta Ł. stwierdził wygaśnięcie z dniem 1 października 2010r. decyzji własnej o skierowaniu M. S. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej...

II SA/Po 678/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej uchyla...
społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm. - dalej: u.p.s.; ustawa o pomocy społecznej), w wyniku rozpatrzenia sprawy z odwołania Z. C. (dalej...

II SA/Łd 435/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-18

. decyzji własnej z dnia [...], o skierowaniu A. J. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. A 5 m. 2 w Ł.., W uzasadnieniu...
organ pierwszej instancji podniósł, że decyzją z dnia [...] skierowano A. J. do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aj 5 m 2, prowadzonego przez Towarzystwo A. Miasto Ł...

II SA/Łd 433/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-08

pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł. nr [...] z dnia [...]; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
[...], o skierowaniu E. G. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. A 5 m. 2 w Ł., W uzasadnieniu organ pierwszej instancji...

II SA/Łd 987/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-07

roku sprawy ze skargi C. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną...
. nr [...] o skierowaniu C. S. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych., Jak wynika z załączonej do sprawy dokumentacji, decyzją z dnia [...] r. Prezydent...

IV SA/Po 247/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-12

2022 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt ojca w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w K. decyzją...
z [...].11.2021 r., nr [...] wydaną na podstawie art. 8, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 60 ust 1, art. 61, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...

II SA/Łd 437/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-10

ze skargi Ż. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej 1...
. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., nr 175, poz. 1362 ze zm., powoływana także jako ustawa), a także art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100