Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

I OSK 1011/12 - Wyrok NSA z 2012-11-22

. 45 ust. 1 i 2 ustawy) nie stosuje się do kobiet w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r...
kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej., Z tych względów Sąd Wojewódzki uznał, że decyzja w części dotyczącej opuszczenia spornego lokalu, została wydana...

SA/Wr 2146/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-25

i Zatrudnienia w W. z dnia 23 maja 1993 r. nr akt (...) został zaliczony do drugiej grupy inwalidów. Według zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z dnia 19...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynika, że obowiązek sprawowania opieki nad matką Haliną Z. spełnia skarżący osobiście. Jego ojciec Romuald Z., jako inwalida II...

II SA/Wa 1387/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

z pomocy społecznej. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM występuje do sądu z pozwem o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego...
, sprawującego nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkującego, emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej...

I OSK 1693/12 - Wyrok NSA z 2013-07-03

Rzeczypospolitej Polskiej (sprzed nowelizacji) wskazać należy, że adresatem normy prawnej jest każdy niepełnosprawny w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej...
nie stosuje się do niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą...

II SA/Wa 514/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-19

utrzymania, wywiadu o sytuacji materialnej i rodzinnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. oraz z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w B. zaświadczenia...
Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest dopuszczalne stosowanie wykładni danej normy szczególnej za pomocą innego przepisu szczególnego. Dlatego też niniejszą sprawę...

II SA/Wr 2159/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-22

., Można wskazać, iż podstawa ta powinna być podobnie sformułowana jak przepisy art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593/ bądź art. 76 ust. 1...

I OSK 714/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką...
niż 1 miesiąc przed wykonywaniem przymusowego wykwaterowania, emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, Dyrektor Oddziału...

II SA/Wa 1716/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-17

do zasiłku, zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie otrzymanej pomocy finansowej, jak też informacje o pozostałych członkach rodziny i uzyskiwanych...
na ubezpieczenie społeczne za 2011 r., zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Z. potwierdzające jego status jako osoby bezrobotnej od dnia [...] stycznia 2013 r. bez prawa...

I OSK 164/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia 14 maja 2018 r. nr [...] wynika, że nie korzysta ona z pomocy MOPS. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności...
lub zaginięcia żołnierza, przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych., Stosownie do art. 70 ust. 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   20