Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

IV SA/Wr 519/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-25

prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy...

IV SA/Wr 171/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-15

prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą, w dniu orzekania o tych opłatach. Ponieważ stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% (art. 5 ust. 1...

IV SA/Wr 426/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-10

, opłaty o których mowa w ust. 1 (za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego), sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Pojęcie opłaty określa § 1 pkt 1 rozporządzenia, z którego wynika...

IV SA/Wr 240/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-15

, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania...
o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 23% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i sług; Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm...

III SA/Kr 553/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

dwadzieścia złotych) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług, a nadto kwotę...
rozporządzenia ustalona opłata ulega powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Nadto w myśl §19 pkt. 2 rozporządzenia adwokatowi przysługuje zwrot niezbędnych...

I OSK 1103/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-07

) oraz 39,60 zł (trzydzieści dziewięć złotych, 60/100) podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Zaskarżonym...

II SA/Wa 2573/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), Sąd przyznał pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenie w wysokości 240 zł, powiększone o należny podatek od towarów i usług...
23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Orzeczeniem z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] Wojskowa Komisja [...], działając...