Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Lu 997/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-07

, w tym kwotę [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej; II. odmówić zwrotu niezbędnych...
o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi 23% (art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

II SA/Lu 785/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-18

w Lublinie) kwotę [...]([...]) złotych, na którą składa się kwota [...]([...]) złotych, w tym [...] ([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług przyznana, tytułem...
do wniesienia skargi kasacyjnej wynosić będzie 50% z kwoty 240 złotych powiększone stosownie do unormowania § 4 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług...

II SA/Lu 653/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-04

[...]([...]) złotych, w tym [...] ([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjne; II...
i usług wynoszącą dla tej usługi 23% (art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r...

II SA/Rz 1201/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-30

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...
sprawy. Podkreślenia wymaga też, że opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

II SA/Lu 235/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-26

czterdzieści groszy), obejmującą podatek od towarów i usług, w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23%)., Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy...

II SA/Lu 236/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-26

groszy), obejmującą podatek od towarów i usług, w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...
rozporządzenia. Następnie tak wyliczoną opłatę, zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia, należało podwyższyć o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Lu 234/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-26

czterdzieści groszy), obejmującą podatek od towarów i usług, w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), z tytułu kosztów nieopłaconej...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23%)., Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy...

II GSK 65/21 - Wyrok NSA z 2021-03-19

, podwyższonej o podatek od towarów i usług, wskazując, że wysokość ta wynika z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r...
z urzędu w wysokości 240 zł, podwyższonej o podatek od towarów i usług, wskazując, że wysokość ta wynika z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra...

II SA/Gl 876/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-30

kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym kwotę [...] złotych z tytułu podatku od towaru i usług. Postanowieniem z dnia [...] r...

II SA/Kr 1246/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-25

, art. 47 § 1 i art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz art. 104 kpa obciążył Zarząd Dróg...
1   Następne >   +2   +5   9