Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Lu 328/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-13

czterdzieści groszy), w tym [...] zł (sto dziesięć złotych czterdzieści groszy) należnego podatku od towarów i usług. Na rozprawie sądowej w dniu 15 września 2016 r. aplikant...
skomplikowania i obszerności. Opłatę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

IV SA/Wa 3/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 27,6 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 24...
przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

I OZ 997/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-20

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz radcy prawnego M. K. kwotę 240 zł powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz radcy prawnego M. K. kwoty 480 zł powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem...

III SA/Lu 995/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-18

i dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 18 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę B...
podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

II SAB/Lu 148/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-05

Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę [...]([...]) złotych, w tym [...] ([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie...
skargi kasacyjnej wynosić będzie 75% z kwoty 240 złotych powiększone stosownie do unormowania § 4 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą...

II SA/Rz 585/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-18

dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

II SA/Rz 1446/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-24

2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Ponadto, opłatę tę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...
wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3 rozporządzenia). Zgodnie z treścią § 21...

I OZ 1010/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. Wyrokiem z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt II SA...
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz pełnomocnika skarżącej kwotę 240 zł powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej...

II SA/Rz 980/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-23

(słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści...
, powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SA/Rz 789/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-24

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Wyrokiem z dnia 24...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...
1   Następne >   +2   +5   +10   16