Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 1074/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-07

pełnomocnika do nadesłania w terminie siedmiu dni:, - potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług za ostatni kwartał...
(3.000.000,00 zł) i pożyczki (250.000,00 zł), a nadto podatki od nieruchomości (ok. 13.000,00 zł i 10.000,00 zł - raty), dochodowy (60.971,00 zł i 2.174,00 zł opłata...

III SA/Gl 838/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

za ostatnie trzy miesiące oraz deklaracji na podatek od towarów i usług. Tak więc brak jakichkolwiek materiałów źródłowych obrazujących aktualny stan prowadzonej...

III SA/Gl 226/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-29

stały i regularny obrót od [...] zł (styczeń 2018 r. ) do [...] zł (marzec 2018 r). Podane wartości wskazują na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług...
(podatek należny). I choć nie można tego utożsamiać z dochodem, czy przychodem osiąganym przez przedsiębiorcę to jednak wskazuje to na aktywność podmiotu gospodarczego...

III SA/Gl 40/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-19

dokonywanych przez niego czynności gospodarczych, a więc jego aktywność i prężność na rynku. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług wynosi od 83.587 zł (kwiecień 2016...
profesjonalnego pełnomocnika procesowego z urzędu)., Wnioskodawca osobiście nie uzyskuje aktualnie żadnego dochodu. Jednak jego żona prowadzi działalność gospodarczą (usługi...

II SA/Gl 886/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-17

podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
pomocy w kwocie [...] zł, podwyższone,, w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, o stawkę podatku od towarów i usług, ponadto o kwotę [...]zł, uiszczoną tytułem opłaty skarbowej...

III SA/Gl 1011/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-09

na rzecz Skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez radcę prawnego według norm przepisanych wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 23...

III SA/Gl 920/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-03

z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy wynoszą: 2.460,00 zł i 13.639,26 zł. Pozostała kwota, czyli 300.000,00 zł, wykazana jako inne zobowiązania...
w tym okresie przychód netto ze sprzedanych produktów, towarów i materiałów, który wzrósł z kwoty 78.444,00 zł do kwoty 1.330.563,60 zł (vide: rachunek zysków i strat...

III SA/Gl 696/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-14

zdrowia skarżącego, stałego zażywania leków i konsultacji lekarskich, z tytułu prowadzonej działalności poza wartością sprzedanych towarów i usług deklarowane...
. urząd skarbowy dokonał na to konto zwrotu podatku wynoszącego 3.007,00 zł. Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności, w tym wypracowany w 2017 r. w ramach prowadzonej...