Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

III SA/Łd 384/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-09

/ przyznaje adwokat E. W., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł., przy ul. [...] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złote, obejmującą podatek od towarów i usług...

III SA/Lu 435/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

z urzędu, w tym 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złote tytułem podwyższenia opłaty o stawkę podatku o towarów i usług, oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych tytułem zwrotu...
została podwyższona przez Sąd o 22% stawkę podatku od towarów i usług, jako przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

IV SA/Wr 557/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-07

i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Pojęcie opłaty określa § 1 pkt 1...
rozporządzenia, z którego wynika, iż obejmuje ono opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22...

III SA/Lu 435/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-30

% stawki podstawowej (240 zł) - wynosi 120 zł., Stawka ta na mocy § 2 ust. 3 tego rozporządzenia została podwyższona przez Sąd o 22% stawkę podatku od towarów i usług...
, jako przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd...

II SA/Rz 79/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-06

% podatku od towarów i usług, tj. 41,40 zł. Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2015 r. sygn. akt j.w. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę W. G. na postanowienie...
, przyznano tytułem opłaty za nieopłaconą pomoc prawną kwotę 180 zł (100 % stawki), podwyższoną na podstawie, § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia o należny podatek od towarów...

III SA/Kr 1218/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-01

o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Ustanowiony dla skarżącego adwokat (k. 66) wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w osobie mecenasa T. P. (k. 82) w piśmie z dnia...
rozporządzenia ustalona opłata ulega powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług., Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. ...

III SA/Łd 22/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-09

. A., kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...

III SA/Lu 486/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-29

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./)., Porównując wielkość kosztów postępowania w niniejszej sprawie do sytuacji...

I OSK 280/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

sześćdziesiąt groszy) w tym 39,60 zł (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...

III SA/Łd 22/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-18

od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu i nakazuje wypłacić powyższą kwotę radcy prawnemu S.K. z funduszu Skarbu...
radcy prawnemu S.K. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego A. w Ł. przy B. 15A lok. 3.6, kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 80/100) złotych obejmującą podatek...
1   Następne >   2