Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 891/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej...
za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona...

II SA/Wa 1177/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-18

180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej...
, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie...

II SA/Wa 852/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-07

zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej...
adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...

II SA/Wa 2316/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. Wojewódzki Sąd...
. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

II SA/Wa 891/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-20

(sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej...
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wynosi 75% z 240 zł, czyli 180 zł i powinno być podwyższone o kwotę 41,40 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług...

II SA/Wa 380/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-07

% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) Postanowieniem z dnia 7 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 380/13...

I OSK 2441/16 - Wyrok NSA z 2018-03-27

i usług z tytułu importu towarów, podatku akcyzowego, podatku od gier, opłaty paliwowej itp., 3) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie między innymi przestępstw...
formacji należy w szczególności: 1) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego, 2) wymiar i pobór należności celnych, podatku od towarów...

II SA/Wa 647/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-07

kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem 23% podatku od towarów i usług. Radca prawny J. G...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie radca prawny J. G. reprezentował stronę skarżącą...

II SA/Wa 1438/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-03

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Zdaniem Szefa Służby Celnej stosowanie przez wnioskodawcę przed dniem 1 września 2003 r...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), co umożliwiło prowadzenie przez Służbę Celną postępowań podatkowych...

I OSK 632/14 - Wyrok NSA z 2015-06-03

regalu oraz towaru. Sprawa ta zakończyła się umorzeniem przez Prokuraturę Rejonowa w [..]prowadzonego dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego (sygn. akt...
zgłoszenia celnego i rewizji, obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą lub nadanie towarom innego przeznaczenia celnego itp., (p. karta 150 i 185 akt osobowych), oczywistym...
1   Następne >   2