Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Lu 564/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-10

podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie przyznał uczestnikowi postępowania prawo pomocy w zakresie...
powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca...

III SA/Wr 645/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-05

'., W uzasadnieniu - odnośnie sytuacji finansowej wnioskodawcy - podniesiono, iż wartość wydatków projektu, bez podatku od towarów i usług ma wynieść niespełna 800 tys. zł...
, a po uwzględnieniu dotacji wartość wydatków bez podatku od towarów i usług ma wynieść około 450 tys. złotych. Wnioskodawca przedłożył ofertę banku dot. finansowania...

II SA/Lu 564/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-21

udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), należnego podatku od towarów i usług. Sejmik Województwa w dniu [...] r. podjął uchwałę...
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1714) i powiększając o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...

III SA/Wr 427/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-14

wykonawcy w tych ofertach wskazali cenę kosztorysową brutto - Cb, natomiast w kosztorysach ofertowych wskazali wartości netto (bez podatku od towarów i usług). Zdaniem IZ...
ofertowym a ofertą dotyczyła jedynie wartości podatku od towarów i usług, oferty w których nie ujawniono kwoty VAT i które nie podlegały wykluczeniu lub odrzuceniu...

III SA/Wr 585/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne: a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron...
jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności. Wówczas strona umowy pożyczki nie składa deklaracji podatkowej, a więc nie ma też możliwości...

III SA/Wr 382/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-24

- w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,, 9)podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia...
się koszty:, 1)ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej 'kosztami ogólnymi',, 2)zakupu robót budowlanych lub usług,, 3)zakupu...

III SA/Wr 315/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-24

z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwłaszcza, że prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowi...
, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia między innymi usług zdrowotnych. Nie ma zatem podstaw, by uznać, że podatku nie mógł odliczyć na podstawie ustawy...

III SAB/Lu 52/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-13

złotych i sześćdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. Wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem strony skarżącej radca prawny M. J...
kasacyjnej, który prowadził sprawę w I instancji, wynosi 120 złotych netto. Wynagrodzenie to należy powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z §...

III SA/Wr 314/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-24

na podstawie kilku umów o świadczenie usług publicznych odpowiednio podzielone), e) podatek dochodowy (ze względu na fakt, że zakładany zysk przyjęty do kalkulacji zwrotu...
bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (w tym z zakupami inwestycyjnymi na potrzeby ich świadczenia) oraz podatku dochodowego (ze względu na fakt...

III SA/Wr 386/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-07

listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług...
, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337). Zdaniem organu odwoławczego, potwierdza to brzmienie § 23 ust. 1 wymienionego...
1   Następne >   2