Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

III SA/Łd 1048/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-26

uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku., W dniu 12.07.2004 r. organ I instancji wezwał stronę do poprzez złożenie zaświadczenia wydanego...
przez właściwy organ potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub braku takiego obowiązku., W. S...

III SA/Wr 654/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-20

Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. Nr [...] z dnia 29.06.2006 r. o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego zapłatę podatku od towarów i usług, zaświadczenie...
- zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego uiszczenie przez sprowadzającego ten pojazd z zagranicy podatku od towarów i usług od ww. pojazdu...

II FSK 3450/15 - Wyrok NSA z 2017-11-07

się do Burmistrza Gminy i Miasta W. o zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r. na poczet podatku od nieruchomości...
W. o zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r. na poczet podatku od nieruchomości za sierpień 2014 r. w kwocie...

III SA/Po 6/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-18

[...] pobranej od wydanych zaświadczeń VAT - 25, potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...
obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu i zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów...

III SA/Po 7/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-18

pobranej od wydanych zaświadczeń VAT - 25, potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...
potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu i zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004...

II SA/Kr 1437/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-14

(pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) z tytułu podatku od towarów i usług oraz kwotę 40,20 zł (czterdzieści złotych dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu...
przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1476) poprzez brak podwyższenia zasądzonego wynagrodzenia o kwotę podatku od towarów i usług...

II SA/Wr 4/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-12

dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 20/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie...

II SA/Wa 1223/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat A. W. została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

I SA/Wr 957/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-08

z dnia 14 lipca 2014 r. Spółka zwróciła się do Burmistrza Gminy i Miasta W. o zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług...
. Spółka zwróciła się do Burmistrza Gminy i Miasta W. o zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r. na poczet...

III SA/Wr 374/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-24

postanawia: przyznać radcy prawnemu M. P. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. wynagrodzenie w kwocie [...] zł (słownie: [...]), w tym podatek od towarów i usług...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Ponieważ stawka podatku od towarów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100