Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Gl 494/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych...
(na podatek od towarów i usług VAT)., W uzasadnieniu uchwały organu nadzoru stwierdzono na wstępie, że wspomniana uchwała Rady Miasta K. wpłynęła do Regionalnej Izby...

I GSK 565/18 - Wyrok NSA z 2021-02-24

z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków...
na rachunku (z tytułu zwrotu podatku VAT) oraz ich przeznaczenia (na podatek od towarów i usług VAT)., W uchwale m.in. określono wykaz jednostek budżetowych prowadzących...

I SAB/Kr 19/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-10

obowiązku jej wydania i rozpatrzenia szczegółowo sprawy po względem wymuszeń podatku VAT'. Skarżący wyjaśnił dalej w skardze, że sprawa ta dotyczy przetargu na dzierżawę sklepu...

I SA/Ol 238/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-18

z czym, w szczególności, nie może być mowy o opodatkowanym podatkiem od towarów i usług obrocie pomiędzy zakładem a gminą (przykładowo, uchwała Naczelnego Sądu...
na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Oczywiście, że wszelkie dotacje i subwencje o charakterze przedmiotowym (dopłaty do cen usług) powiększają obrót...

I SA/Gd 963/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-19

w łącznej udokumentowanej wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN netto (tj. z wyłączeniem podatku od towarów i usług)., Ponadto w § 1 ust. 5 badanej uchwały Rada Miasta...
. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 kwietnia 2015 r. nr[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie zwolnienia od podatku...

II FSK 912/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

czy przedmiotowych. Dla przykładu art. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wylicza...
. (...) w przedmiocie określenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobu jego poboru oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt...

II FSK 909/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wylicza zwolnienia przedmiotowe (np. pkt 2, 3, 4, 4a, 4b), przedmiotowo-podmiotowe (np. pkt 5, 5a, 7 w zw...
o podatkach i opłatach lokalnych) zwolnień tzw. mieszanych jako podmiotowych czy przedmiotowych. Dla przykładu art. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...

II FSK 910/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

. Dla przykładu art. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wylicza zwolnienia przedmiotowe...
. (...) w przedmiocie badania zgodności z prawem Uchwały Rady Miejskiej w O. (...) z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oddala skargę...

II FSK 911/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

tzw. mieszanych jako podmiotowych, czy przedmiotowych. Dla przykładu art. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...
wskazało, że zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 ze zm./ rada gminy w drodze uchwały...

I SA/Bd 498/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-28

[...] zł za niewypłacone wynagrodzenia pracownikom, zaległe składki ZUS, podatek dochodowy i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług., Skarżąca podniosła, że w uchwale...
dochodowy i zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług. W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło, że zaplanowane w budżecie Gminy środki w formie dotacji podmiotowej...
1   Następne >   2