Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 2683/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-30

23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2014 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu...
, przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

VII SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

złotych), podwyższoną o stawkę 23 % podatku od towarów i usług tj. o kwotę 27,60 zł, łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust. 3 ww...