Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 1967/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-29

% podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści gorszy) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane...
, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

VII SA/Wa 429/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-11

od towarów i usług., Z uwagi na powyższe, na podstawie powołanych przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
. D. F. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym podatek od towarów...

VII SA/Wa 2096/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-06

w niniejszej sprawie. Opłatę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług., Z uwagi na powyższe, na podstawie...
od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). Postanowieniem z dnia 24 października 2016 r. przyznano [...] prawo pomocy poprzez...

VII SA/Wa 2139/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-12

złotych), podwyższoną o stawkę 23 % podatku od towaru i usług tj. 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy), łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem...
prawnej udzielonej z urzędu oraz kwota 27,60 złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług - łącznie kwota 147,60 złotych., Mając powyższe na względzie...

VII SA/Wa 2138/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-12

złotych), podwyższoną o stawkę 23 % podatku od towaru i usług tj. 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy), łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem...
udzielonej z urzędu oraz kwota 27,60 złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług - łącznie kwota 147,60 złotych., Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 250...

VII SA/Wa 1989/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-26

., tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz kwotę 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem 22% podatku od towarów...
i usług łącznie kwotę 305 zł (trzysta pięć złotych), i kwotę 17 zł (siedemnaście złotych) tytułem innych udokumentowanych wydatków pełnomocnika. Uchwałą nr [...] z dnia...

VII SA/Wa 314/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-09

do wniesienia skargi kasacyjnej, podwyższona o stawkę 23 % podatku od towarów i usług tj. o kwotę 41,40 złotych (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy). Wojewódzki Sąd...
prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

VII SA/Wa 1752/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Mając na uwadze...
osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 39,60 zł (trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 22 % podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...

VII SA/Wa 1410/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

) złotych, w tym: tytułem zastępstwa prawnego kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 57,50 (pięćdziesiąt siedem...
od towarów i usług kwotę 57,50 (pięćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt groszy) złotych. Okręgowa Rada Lekarska w [...] uchwałą z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...], na podstawie art...

VII SA/Wa 744/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-25

pięć złotych) tytułem 22% podatku od towarów i usług łącznie kwotę 305 zł (trzysta pięć złotych). Skargę na działanie Okręgowej Rady Lekarskiej w [...] złożył S. A. D...
1   Następne >   3