Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SA/Gd 569/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-03

podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden 40/100 złotych) za sporządzenie i wniesienie, w ramach zastępstwa prawnego wykonywanego...
prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty za czynności adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SA/Wr 388/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-27

Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem 60/100...
przez adwokata ustanowionego z urzędu opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

II SA/Sz 1384/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

oraz transport nieczystości ciekłych nie została określona jako górna/ maksymalna, a nadto nie obejmuje podatku od towarów i usług, uchwała wskazuje...
bowiem jedynie, że do ustalonej w niej stawki opłaty doliczony będzie podatek od towarów i usług., Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości jako sprzecznej...

VIII SA/Wa 574/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT, podczas gdy wskazany wyżej przepis ustawy o cenach mówi, że w cenie uwzględnia się już podatek od towarów i usług (VAT), zatem stawki...
towarów i usług bowiem cena towaru lub usługi nie obejmuje podatku VAT tylko wtedy, gdy te nie są takim podatkiem obciążone. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową...

I SA/Bk 759/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-14

pieniężnych, którą należy zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę i w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Pojęcie 'górna stawka' odpowiada definicji 'ceny'. Rada Gminy...

II SAB/Wa 340/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-29

% podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 14 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. S. na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej...

II SA/Kr 1487/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-23

) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu...
, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

II SA/Kr 1487/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-06

) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów...

II SAB/Wa 339/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-03

. W. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie radca prawny P. W. reprezentował stronę skarżącą przed sądem I instancji...

II SAB/Wa 337/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie radca prawny S. W. został...
. c, a także w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, postanowiono, jak w sentencji., Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art...
1   Następne >   +2   +5   +10   31