Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SAB/Wa 37/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie o sygn. akt VI SAB/Wa...
w Warszawie na rzecz adwokata M. O. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) powiększoną o kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złoty i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku...

VI SAB/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-26

złotych) powiększone o kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług tytułem opłaty za czynności wykonane...
% podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 55,20 zł., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji...

VI SA/Wa 1746/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-30

82,80 zł (osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego...
tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 82,80 zł., Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z art. 258 § 2 pkt 8...

VI SA/Wa 1746/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-25

82,80 zł stanowiącą 23% podatku od towarów i usług tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego. Jednakże w komparycji, sentencji...

VI SA/Wa 727/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

dziewięćdziesiąt dwa 80/100) zł, w tym kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zł tytułem opłaty i kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) zł tytułem 22 % podatku od towaru i usług...