Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 134/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-05

od towarów i usług, tj. kwotę 39,60 zł., W związku z powyższym, w myśl art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
. kwotę 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 39,60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem...

VI SA/Wa 33/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 27,60 zł., W związku z powyższym, w myśl art. 250 w zw. z art. 258 §...
złotych (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego, Skarżąca A. S...

VI SA/Wa 2873/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-24

% podatku od towarów i usług, tj. kwotę 27,60 zł., W związku z powyższym, w myśl art. 250 § 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
(dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego, Skarżący - A. B. - wniósł skargę...

VI SA/Wa 3493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

w kwocie 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) powiększone o kwotę 82,80 zł (osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
o obowiązującą w dniu orzekania stawkę podatku od towarów i usług (23%), tj. o kwotę 82,80 zł., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 258 §...