Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

III SA/Łd 948/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-02

sprzedaży' użyte w art. 111 ust. 3 ustawy nie obejmuje kwot podatku od towarów i usług., Prezydent Miasta Ł., w odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia [...] podał...
, tj. kwotę należną ze sprzedaży zawierającą podatek od towarów i usług. Taki sposób rozumienia wartości sprzedaży, zdaniem Urzędu Miasta, wynika z art. 3 ust. 1 pkt 1...

IV SA/Wa 1300/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-24

) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 29 sierpnia 2011 r. przyznano skarżącej prawo pomocy m. in. w zakresie...
2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SAB/Kr 17/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-30

) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23 %., W związku z powyższym...

II SA/Wa 1468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. Adwokat S. D. został...
Patentowego, wynoszą 240 zł., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 1468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat P. D. został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką...
w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

II SAB/Wa 331/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie pomoc udzielona skarżącemu w II instancji, za którą...

II SA/Wa 2056/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-12

prawnego D. K. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
rozporządzenia, opłatę za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

II SAB/Wa 330/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-07

., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...
podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie pomoc udzielona skarżącemu w II instancji...

I SA/Wr 155/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-25

we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 300 (słownie: trzysta 00/100) złotych, powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 69 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć 00/100...
z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

I SA/Wr 154/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-25

we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 300 (słownie: trzysta 00/100) złotych, powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 69 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć 00/100...
z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   85