Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VII SA/Wa 652/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-12

osiemdziesiąt złotych), podwyższoną o stawkę 23 % podatku od towaru i usług tj. kwotę 41, 40 (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) złotych, łącznie kwotę 221,40 zł...
prawnej udzielonej z urzędu oraz kwota 41,40 złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług - łącznie kwota 221,40 złotych., Mając powyższe na względzie, na podstawie...

VI SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

ma być ceną całkowitą brutto, obejmującą w sobie należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Nie jest więc dopuszczalne oznaczanie ceny netto wraz...
organu I instancji., Natomiast decyzją z dnia [...] marca 2017 r., nr [...], na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług...

VI SA/Wa 1652/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-17

nie określili, czy wartość wędlin stanowi kwotę netto czy brutto. Wartość brutto zawiera podatek od towarów i usług, który nie stanowi korzyści materialnej dla skarżącej spółki...
do obrotu towar ponosi koszty jego wytworzenia, opakowania, transportu czy organizacji sprzedaży, a także należności publicznoprawne w postaci podatku. Wymienione koszty...

VI SA/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

% podatku od towarów i usług, tj. kwotę 27,60 zł., Odnosząc się do załączonych do wniosku dwóch faktur dotyczących zakupionych znaczków pocztowych i kopert na łączną kwotę...
120 złotych (sto dwadzieścia złotych) powiększonej o kwotę 27,60 złotych (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty...

VII SA/Wa 652/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-09

pięćdziesiąt złotych), oraz kwotę 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem 22% podatku od towarów i usług łącznie kwotę 305 zł (trzysta pięć złotych). VII SA/Wa 652/10...

VI SA/Wa 646/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

paliw, poprzez błędne ustalenie, że równowartość przeprowadzonych badań laboratoryjnych oznacza koszt przeprowadzenia badania z podatkiem od towarów i usług (VAT),, - art...