Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SA/Wa 85/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-06

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat L. W. został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów...

IV SAB/Wa 64/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-02

przed radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie, mając na uwadze wyżej powołane przepisy uznano...

II SA/Rz 639/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-06

Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie...
, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Podwyższa się ją o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

II SA/Go 577/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-08

(sto dwadzieścia) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 27 września 2021 r. sygn. akt II SPP/Go 66/21 Wojewódzki Sąd...
, powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu (pkt II wyroku)., Na skutek złożonego...

II SA/Go 226/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-09

kasacyjnej, kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 r. sygn. akt II SPP/Go 36/21...
. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia należało podwyższyć o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

II SAB/Wa 617/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 marca 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa...
z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

II SAB/Lu 410/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-04

, w tym [...] ([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za postępowanie zażaleniowe. Adwokat A. C. wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu skarżącego w piśmie z dnia 22...
wynosić będzie 120 złotych powiększone stosownie do unormowania §4 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi 23% (art...

VIII SAB/Wa 26/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-08

drugiej instancji), to należna mu z tego tytułu opłata wynosi 180 zł. Powiększona ona została o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, czego wymaga brzmienie § 4 ust. 3 rozporządzenia., W świetle powyższego w oparciu...

II SAB/Łd 117/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-14

na skargę kasacyjną w wysokości 120 (sto dwadzieścia) złotych, powiększoną o podatek od towarów i usług na rzecz adwokata M.D., prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

VIII SAB/Wa 26/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-31

, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika...
w wysokości 240 zł (tj. ½ z kwoty 480 zł), powiększoną o stosowną stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności (tj. kwotę 55,20 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   17