Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

IV SA/Wa 2522/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-05

pierwszej instancji kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych oraz za sporządzenie...
i wniesienie skargi kasacyjnej kwotę 120,- (sto dwadzieścia) złotych i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. W piśmie...

II SA/Wa 1670/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-21

. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) oraz kwotę 82,80 zł (osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

II SA/Wa 2150/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-20

rozporządzenia, opłatę za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika z urzędu wynosi 240 zł...

II SA/Wa 2165/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-02

na rzecz J. J. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

II SA/Wa 1635/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-31

adwokata E. K. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

II SA/Wa 999/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

, wynoszą 240 zł., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...
według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie pomoc udzielona skarżącej w II...

II SA/Wa 462/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

Patentowego, wynosi 240 zł. W myśl zaś § 4 ust. 3 rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...
podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik z urzędu skarżącego został...

II SA/Wa 688/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

na rzecz radcy prawnego A. S. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych, stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, tytułem...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

II SA/Wa 2165/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-06

adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...
przepisów o podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie pomoc udzielona skarżącemu w II instancji, za którą należy się pełnomocnikowi z urzędu stosowna opłata, polegała...

II SA/Wa 2180/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-18

41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2011 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie, mając...
1   Następne >   +2   +5   +10   17