Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1776/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

), powiększoną o 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach...
adwokat. Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia, Sąd podwyższa opłatę o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

VI SA/Wa 1955/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-07

Patentowego wynosi 240 zł. Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W przedmiotowej sprawie, zostało zaskarżone...
zł podwyższone o kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Wobec powyższego, na podstawie art. 250 § 1 i 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu...

VI SA/Wa 2642/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-12

od towarów i usług - faktura VAT w branży wodociągowej' - umowa z 27 maja 2011 r., 'Podatek VAT - najnowsze orzecznictwo i interpretacje z uwzględnieniem nowelizacji 2011...
2012 r., 'Podatek VAT w 2012 roku' - umowa z 18 czerwca 2012 r., 'Podatek od towarów i usług - faktury VAT' - umowa z 22 czerwca 2012 r., 'Faktura VAT i faktura...

VI SA/Wa 1581/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-22

) powiększoną o kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i szęśćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

VI SA/Wa 2338/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

oraz kwotę 55,20 złotych tytułem podatku od towarów i usług., Po doręczeniu pełnomocnikowi strony skarżącej uzasadnienia powyższego wyroku adwokat [...] przedłożyła...
wynosi 50% stawki minimalnej, tj. 120 zł. Jednocześnie w myśl § 2 ust. 3 cyt. powyżej rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj...

VI SA/Wa 3278/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...
przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)., W myśl zaś § 21 ust. 1 pkt 2 lit 'b' opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

VI SA/Wa 290/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-26

złotych) powiększone o kwotę 82,80 zł (osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług tytułem opłaty za czynności wykonane...
stopniu skomplikowania i obszerności., Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

VI SA/Wa 195/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-11

41,40 zł (czterdzieści jeden złoty i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 29 marca 2012 r. zwolniono...
w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 41,40 zł., Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 250...

VI SA/Wa 462/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-22

prawnej udzielonej z urzędu: kwotę 292,80 złotych, w tym kwotę 240 złotych tytułem opłaty i kwotę 52,80 złotych tytułem podatku od towarów i usług., Po doręczeniu...
Administracyjnym wynosi 75% stawki minimalnej, tj. 180 zł. Jednocześnie w myśl § 2 ust. 3 cyt. powyżej rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów...

VI SA/Wa 1924/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-29

240 złotych oraz kwotę 52,80 złotych tytułem podatku od towarów i usług., Po doręczeniu pełnomocnikowi strony skarżącej uzasadnienia powyższego wyroku adwokat A. R...
podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 27, 60 zł., W związku z powyższym, w myśl art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   12