Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

II GSK 4/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

niż zadeklarowana kwotę należnego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, którą importer obowiązany był wpłacić w terminie i na warunkach określonych dla zapłaty cła...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za nieuzasadnioną., Sąd wyjaśnił, że zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym powstaje z mocy...

II GSK 5/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

do obrotu na polskim obszarze celnym i wymierzył należności celne, a jednocześnie określił wyższą niż zadeklarowana kwotę należnego podatku od towarów i usług...
wyjaśnił, że zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym powstaje z mocy prawa. W przypadku importu towarów obowiązek ten powstawał w 1997...

I GSK 655/05 - Wyrok NSA z 2005-06-29

Na podstawie art. 15 ust. 4c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podstawa opodatkowania...
decyzją podwyższono w związku z tym zabezpieczenie kwoty cła i podatku od towarów i usług., W wyniku wniesionego odwołania Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją z dnia 21...

I SA/Wr 963/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-17

przepisów art. 15 ust. 4c ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./ w związku z opisem pola 44 pkt 4...
. 4c ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, póz. 50 ze zm./ podstawa opodatkowania podatkiem VAT w imporcie...

I SA/Wr 3910/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-06

ze zmianami), w związku z art. 11 ustawy z dnia 8s tycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zmianami, ostatnia zmiana...
. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. z 1999r. nr 111, poz. 1290 ze zmianami - ostatnia zmiana...

I SA/Kr 1987/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-12-01

dotyczącej wyliczenia podatku od towarów i usług, 2. w pozostałym zakresie uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzje organu I instancji, 3. stwierdza...
art.l l ust.5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r Nr 11, poz.50 ze zm.) dokonał w decyzji wyliczenia...

I SA/Wr 1746/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

przestrzegać, aby na fakturze znajdowały się dane określone w art.32.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma też żadnego przepisu, który stanowiłby, iż faktura VAT...
pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być dokumentowane świadectwem pochodzenia /Dz. U. z 1997 r. Nr 130, poz. 851 ze zm...

I SA/Kr 425/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-02-02

w stosunku do w/w towaru w wysokości [...] PLN, 3. obliczyć podatek od towarów i usług w kwocie [...] PLN,, 4. wymierzyć opłatę manipulacyjną dodatkową w kwocie [...] PLN,, 5...
podatku od towarów i usług, z powodu naruszenia właściwości rzeczowej. Naruszenie przepisów o właściwości, bez względu na trafność merytorycznego rozstrzygnięcia , zawsze...

I SA/Kr 404/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-02-02

w kwocie [...] PLN. Towar został objęty procedurą dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym. Organ celny w wydanej decyzji naliczył również podatek od towarów i usług...
., Odnosząc się do wniosku skarżącej o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji w związku z obliczeniem podatku od towarów i usług w kwocie wyższej...

I SA/Kr 403/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-02-02

[...] PLN. Towar został objęty procedurą dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym. Organ celny w wydanej decyzji naliczył również podatek od towarów i usług w kwocie...
., Odnosząc się do wniosku skarżącej o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji w związku z obliczeniem podatku od towarów i usług w kwocie wyższej niż w zgłoszeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   24