Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 2704/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-18

i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt...
od towarów i usług kwotę ... zł (... złotych ...groszy); Pismem z dnia ... sierpnia 2011 r. pełnomocnik skarżącej poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

V SA/Wa 4465/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-16

podwyższyć o obowiązującą w dniu orzekania stawkę podatku od towarów i usług (23%), tj. o kwotę 55,20 zł., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a. w zw. z art...
z urzędu w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) powiększonej o kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty...

IV SA/Wa 440/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-08

złotych) oraz kwotę 26 zł 40 gr (słownie: dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) stanowiącą 22% podatku o towarów i usług z tytułu sporządzenia opinii o braku...
do wniesienia skargi kasacyjnej. Przyznana pełnomocnikowi kwota podwyższa została o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

V SA/Wa 1111/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-16

120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy). Postanowieniem z dnia 8...
prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

V SAB/Wa 12/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-16

siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 zł...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Biorąc...

V SA/Wa 1622/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

(dwieście czterdzieści złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) oraz kwotę 17 zł (siedemnaście...
w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...

V SA/Wa 2527/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-08

zł (sto osiemdziesiąt złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy). Wyrokiem z 31 marca 2011 r...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

V SA/Wa 1177/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16

wynagrodzenia kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Na marginesie...

V SA/Wa 1868/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-25

złotych i czterdzieści groszy), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 zł...
z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

V SA/Wa 19/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

(sto osiemdziesiąt złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług - kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy). Zgodnie z art. 250 ustawy...
(...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
1   Następne >   +2   4