Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-11

kryteriów określonych ust. 2 pkt 1-4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3)., Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, opłata za sporządzenie...

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-13

. 2 pkt 1-4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...
na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3)., W rozpatrywanym przypadku wyznaczony radca prawny wniósł o przyznanie wynagrodzenia w związku...

III SA/Lu 251/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-08

groszy) tytułem wynagrodzenia, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług oraz kwota 3,80 zł (trzy złote...
powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy...

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-05

z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 (za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego), sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Pojęcie opłaty określa § 1 pkt 1 rozporządzenia, z którego wynika...

IV SA/Gl 474/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-18

wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 147,60 zł (sto czterdzieści siedem 60/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...
. 120,00 zł dodatkowo podlegająca podwyższeniu o 27,60 zł tytułem podatku od towarów i usług (23 %), co łącznie daje 147,60 zł., W tym stanie rzeczy należało orzec...

IV SA/Gl 474/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-14

. wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100) tytułem zwrotu kosztów...
cytowanego rozporządzenia wynagrodzenie minimalne adwokata występującego przed sądem administracyjnym wynosi 240 zł. Natomiast wraz z należnym podatkiem VAT wnoszącym 23% daje...

I OSK 1713/06 - Wyrok NSA z 2007-01-05

osiemdziesiąt ) złotych oraz kwotę 39,60 (trzydzieści dziewięć sześćdziesiąt) złotych stanowiącą 22% podatku od towaru i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...