Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SAB/Lu 17/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-07

na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie dokonania czynności materialno - technicznej - zaliczenia kwoty podatku od towarów i usług do zwrotu za październik...
Naczelnikowi Urzędu Celnego niezwłocznego dokonania czynności materialno-technicznej zaliczenia kwoty podatku od towarów i usług do zwrotu za październik 2014 r. na poczet kwoty...

I SA/Bd 850/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-02-09

. w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2020 r. oddala skargę Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Celnego ustalił spółce wysokość...
dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za marzec 2020r. w wysokości [...] zł., W złożonym odwołaniu skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej...

I SA/Bd 434/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-11-03

- Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2017 r. oddala skargę Decyzją...
. oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za ww. miesiące na podstawie art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U....

I SA/Bd 504/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-11-10

., nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego , o którym mowa w art. 112c pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do lipca 2018 r...
. wydana dla A. sp. z o.o. sp. k. w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego , o którym mowa w art. 112c pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

I SA/Bd 591/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

2004 r. o podatku od towarów i usług, świadczenie usług odbioru odpadów opodatkowane było stawką 8 %. W sprawozdaniu finansowym G. I.-E. sp. z o.o. zawarła dane...
towarów i usług oraz błędne przyjęcie, że zebrany materiał dowodowy był wystarczający do właściwego określenia wysokości należnego podatku dochodowego,, - naruszenie art...

I SA/Go 125/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-26

ubiegłych w wysokości 292.780,29 zł. W deklaracjach dla podatku od towarów i usług za kolejne miesiące od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. spółka zadeklarowała łącznie...
przez nią odpisów deklaracji dla podatku od towarów i usług wynika bowiem, że spółka prowadzi działalność gospodarczą - nabywa oraz sprzedaje towary i usługi. Zdaniem...

I FSK 154/16 - Wyrok NSA z 2017-10-18

o odmowie zaliczenia) skarżący wniósł ponaglenie w przedmiocie dokonania czynności materialno - technicznej - zaliczenia kwoty podatku od towarów i usług do zwrotu...
zaliczenia kwoty podatku od towarów i usług do zwrotu za październik 2014 r. na poczet kwoty zobowiązania w podatku akcyzowym za styczeń 2009 r. wynikającego z decyzji...

I SA/Go 125/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-30

w wysokości 292.780,29 zł., W deklaracjach dla podatku od towarów i usług za kolejne miesiące od listopada 2015 roku do kwietnia 2016 r. spółka zadeklarowała łącznie sprzedaż...
dla podatku od towarów i usług wynika, że spółka prowadzi działalność gospodarczą - nabywa oraz sprzedaje towary i usługi. Uprawnia to wniosek, że spółka - pomimo straty...

III SA/Lu 1036/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-16

, z późn. - zm. dalej jako 'RWKC') oraz art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm...
oraz podatku od towarów i usług, stanowiącego różnicę pomiędzy kwotą wynikającą ze zgłoszenia celnego, a mogącą powstać w wyniku jego weryfikacji., W skardze skierowanej...

III SA/Wa 794/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-07

określenia w prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług postanawia odrzucić skargę Pismem z dnia ... grudnia 2006 r. M.Z.- zwany dalej Skarżącym wniósł bezpośrednio...
wysokości podatku od towarów i usług., Następnie w wykonaniu zarządzenia z dnia 22 lutego 2007 r. przekazano kserokopię skargi do Naczelnika Urzędu Celnego w P. w celu...
1   Następne >   +2   6