Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VI SA/Wa 1598/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-25

(pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług. Radca prawny A. S. została wyznaczona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

VI SA/Wa 1598/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-20

prawnemu wynagrodzenie z tytułu udzielonej pomocy prawnej w kwocie 240 zł powiększone o kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatek od towarów i usług. Jako podstawę...
również podwyższył stawkę wynagrodzenia pełnomocnik skarżącej o kwotę 55,20 zł stanowiącą stawkę podatku od towarów i usług, zgodnie z regulacją § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra...

I OSK 1625/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

faktycznie wykonywanych w konkretnych miesiącach, struktury świadczonych usług według kryterium stawki podatku od towarów i usług (ilość usług świadczona w danym miesiącu...
podlegająca opodatkowaniu daną stawką), przyjęcia do rozliczenia danej czynności określonej stawki podatku od towarów i usług (co jest wiedzą cenną ze względu na fakt...

II SAB/Bk 40/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-03-23

. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Mając na uwadze niezbędny nakład...

III SAB/Wa 7/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-10

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wydania decyzji o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług. 1) zobowiązuje Prezesa Zarządu Państwowego...
Niepełnosprawnych do wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty w podatku od towarów i usług za okres marzec-grudzień 1999r. w kwocie [....] lub o zobowiązanie Prezesa do zwrotu...

VI SA/Wa 2663/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

omawianego przepisu, tj. 240 zł, przy czym w myśl § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 55,20 zł...
(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego, Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu...

VI SA/Wa 1598/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-21

120 zł, należną za sporządzenie i wniesienie odpowiedzi na skargę kasacyjną należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 41,40 zł., Podkreślić...
siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego Skarżąca M. C. w dniu 8 czerwca 2016 r...

VII SA/Wa 665/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

do nakładu pracy pełnomocnika w niniejszej sprawie. Opłatę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...
czterdzieści groszy), w tym kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku VAT - tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej...

VII SA/Wa 666/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

od towarów i usług., W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie powołanych przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku VAT - tytułem kosztów pomocy prawnej...

II SAB/Łd 69/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-11

od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. a.bł. A. N. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi bezczynność...
społecznym oraz potrzebą kształtowania świadomości, wiedzy i oceny poziomu świadczonych usług medycznych przez wskazany podmiot., Skarżący wyjaśnił, że nie otrzymał żadnej...
1   Następne >   3