Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 14/14 - Wyrok NSA z 2015-09-17

nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę., Odnosząc się natomiast do zarzutu dotyczącego niepowiększenia kwoty odszkodowania o wartość podatku od towarów i usług...
i art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług poprzez nieuwzględnienie okoliczności, że czynność prawna polegająca na przeniesieniu z mocy...

I SA/Wa 1363/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-03

(dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20...
opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

I SA/Wa 3407/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. W następstwie postanowienia wydanego...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Skoro jak wynika z akt...

I SA/Wa 878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-14

czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Na rozprawie dniu 14 stycznia 2013 r. adwokat M.B. wniósł...
do § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 321/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-18

groszy) w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) tytułem 23% podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA...
obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania...

I SA/Wa 2072/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

(dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20...
od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o wynagrodzeniu., Stawka minimalna...

I SA/Wa 1799/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-17

295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...
obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania...

I SA/Wa 1798/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-22

295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20...
obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania...

I SA/Wa 1471/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-16

dwadzieścia jeden 40/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden...
tego rozporządzenia opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

I SA/Wa 1472/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-16

dwadzieścia jeden 40/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden...
tego rozporządzenia opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   14